1. WONEN

In alle kernen een passende woning voor iedereen.

Vroegtijdig betrekken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving (burgerparticipatie);
Verlenen voorrang eigen inwoners bij toewijzing koopwoningen (zelfbewoningsplicht); Stimuleren doorstroming van senioren en actief helpen met het zoeken naar een passende nieuwe doorstroomwoning;
Ondersteunen van particuliere woningbouwinitiatieven (WOEL);
Bouwen voor specifieke doelgroepen, denk aan starters en senioren;
Aanpakken van leegstaande verpauperde panden en braakliggende terreinen; Bieden van mogelijkheden voor mantelzorgwoningen;
Mogelijk maken van wonen op boerenerven;
Splitsen van woningen vereenvoudigen;
Omvormen van winkelpanden naar woningen vergemakkelijken.

2. PARTNERSCHAP

Communicatie met u moet beter.

Betrokkenheid en verbindendheid met de inwoner;
Communiceren op een tijdige en duidelijke wijze;
Contacteren op een geschikte manier, digitaal waar het kan fysiek waar het moet; Verbreden openingstijden van de gemeentelijke balie;
Uitbreiden digitale mogelijkheden om u actief mee te kunnen laten doen;
Verhelderen van uw rol ten aanzien van participatie vooraf;
Verminderen van regels, meer service en optimale dienstverlening;
Beschermen van privacygevoelige gegevens als maatstaf;
Aanpakken van ondermijning;
Hervormen boven bezuinigen;
Helpen van nieuwe initiatieven door middel van laagdrempelige subsidies (Doe-duiten); Continueren subsidiebeleid van de voorzieningen en verenigingen.

3. SAMENLEVEN

Stad en dorp behouden eigen identiteit, zorg en ontspanning.

Brengen van vroeg signalering naar de wijk en dicht bij huis;
Stimuleren van meedoen en meedenken;
Realiseren van zorg en voorzieningen in uw eigen vertrouwde omgeving;
Verwezenlijken van een eigen ontmoetingsruimte dat dient als hulpplatform in ieder dorp en elke wijk;
Bieden van hulp aan iedereen die het niet op eigen kracht redt;
Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
Verwerkelijken van passende, laagdrempelig en tijdige zorg;
Zorgdragen voor verantwoorde aanrijdtijden van hulpdiensten (ambulances, politie en brandweer)
Bewerkstelligen van een sluitend netwerk van AED’s.
Stimuleren van gelijke ontwikkelkansen voor elk kind;
Ondersteunen van doorgaande leerlijnen in het onderwijs (IKC);
Realiseren van onderwijs in enkel kwalitatieve goede schoolgebouwen (ventilatie en klimaat);
Zorgdragen voor goed en veilig onderhoud van de openbare speeltuinen;
Bewerkstelligen van een natuurlijke en groene speelomgeving;
Realiseren van toegankelijkheid voor kinderen met een beperking;
Overeind houden van alle aanwezige basisvoorzieningen (sport, maatschappelijk, kunst en cultuur);
Investeren in kunst en cultuur binnen de gemeente;
Actief helpen van verenigingen met een daartoe bestemde ondersteuner;
Het behouden van een eigen dorpswethouder/-burgemeester in ieder dorp en iedere wijk;
Stimuleren van onderlinge samenwerking tussen (sport)verenigingen;
Bieden van ruimte voor eigen initiatieven.

4. KLIMAAT EN MILIEU

Schoon en duurzaam leven is niet vrijblijvend. Iedereen doet mee.

Krachtig en tijdig bestrijden van woekerend onkruid;
Actief bestrijden van zwerfvuil en de gemeente schoonhouden;
Beschermen van maaibeleid (bermen en plantsoenen) en rekeninghouden met biodiversiteit;
Planten van nieuwe streekeigen boom voor iedere nieuwe inwoner; Ondersteunen van innovatieve oplossingen voor energietransitie;
Realiseren van meer zonnepanelen op woningen en bedrijfsgebouwen; Stimuleren van energiebesparende maatregelen;
Ondersteunen van energiecoöperaties van eigen inwoners (transitie Angerlo); Bevorderen van levensloopbestendig en circulair bouwen;
Stimuleren van hergebruik in samenwerking met kringloopbedrijven; Handhaven aanbiedstation in Lobith;
Bewerkstelligen van voldoende laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen; Afschaffen hondenbelasting.

5. MOBILITEIT

Veilig verkeer en vervoer voor iedereen.

Opknappen van verpauperde straten, voetpaden en pleinen; Investeren in de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving; Doortrekken van de Witte Kruis op de A12;
Aanleggen van rotonde Wielbergen;

Tegengaan van wild parkeren en sluipverkeer bij komst Fashion Outlet Zevenaar/ Groot Holthuizen;
Realiseren van passeerstroken voor landbouwverkeer;
Inzetten op behoud van lokaal vervoer.

6. LOKALE ECONOMIE

Wonen, werken en recreëren.

Stimuleren en faciliteren van campertoerisme;
Realiseren reconstructie Marsweg te Lathum (Rivierklimaatpark);
Uitbreiden van bedrijventerrein in Zevenpoort;
Revitaliseren van bedrijventerreinen in de gemeente;
Ondersteunen van agrarische bedrijven bij de ontwikkeling van nevenactiviteiten; Opknappen en inzetten op sfeer van het Zevenaarse centrum;
Inzetten op lokaal inkoopbeleid binnen de gemeente.