Huishoudelijk reglement

Op deze pagina vindt u het huishoudelijk reglement van onze politieke partij. Zij zijn naast de statuten de basis van onze organisatie en structuur. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

Wilt u het huishoudelijk reglement downloaden en opslaan als document? Klik hier: Huishoudelijk Reglement (pdf)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Onafhankelijke Politieke Partij Gemeente Zevenaar

Inhoudsopgave.

Artikel 1. Rechten en plichten van leden. 2

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van het bestuur. 2

Artikel 3. Voordracht van afgevaardigden in externe organen. 3

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur. 3

Artikel 5. Kandidaatstelling bestuursleden. 3

Artikel 6.  Vergaderschema. 4

Artikel 7. Begrotings- en bestedingsmiddelen. 4

Artikel 8. Contributie. 4

Artikel 9. Geldmiddelen. 4

Artikel 10.  Raadsbijdrage. 5

Artikel 11. Vergoeding van kosten. 5

Artikel 12. Kascontrolecommissie. 5

Artikel 13. Eigendommen van de vereniging. 5

Artikel 14. Verbod financiële/materiële voordelen. 6

Artikel 15. Ledenvergadering. 6

Artikel 16. De algemene procedure bij stemmingen. 6

Artikel 17. De stemprocedure ingeval van verkiezingen. 7

Artikel 18. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. 7

Artikel 19. Vaststelling van de kandidaat-wethouders. 8

Artikel 20. De fractie. 8

Artikel 21. De fractieorganisatie. 8

Artikel 22.  Stuurgroepen. 8

Artikel 23. Wijziging reglement. 9

Artikel 24. Onduidelijkheid reglement en onvoorziene omstandigheden. 9

Artikel 25. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement. 9

 

Artikel 1. Rechten en plichten van leden.

 1. Ieder lid heeft het recht verkozen te worden in de door de vereniging ingestelde organen of in vertegenwoordigende lichamen, zolang uit anderen hoofde geen reglementaire of wettelijke beletselen bestaan. Dan wel dat de algemene vergadering anders beslist.
 2. Een lid kan niet bestuurslid en tevens raadslid zijn. Bestuursleden kunnen wel kandidaat staan c.q. zich kandidaat stellen voor de Gemeenteraad. Tenzij de algemene ledenvergadering toestemt in een dubbele functie.
 3. Een lid kan bestuurslid en tevens commissielid van de Gemeenteraad zijn, alleen acceptabel indien de algemene ledenvergadering toestemt in deze dubbele functie.
 4. Ieder lid is verplicht zich aan de statuten en reglementen te houden, welke hij/zij door het feit van zijn/haar lidmaatschap geacht wordt te kennen.
 5. Ieder lid is verplicht alles na te laten wat het verwezenlijken van de doelstelling van de vereniging kan belemmeren of haar goede naam kan schaden.
 6. Indien er naar mening van een algemene ledenvergadering artikel 1.5 door een lid is overtreden, kan deze besluiten het lid te royeren. Op voorhand kan het bestuur een lidmaatschap schorsen tot de eerstvolgende ledenvergadering uitspraak heeft gedaan tot royering.

 

Artikel 2. Taken en bevoegdheden van het bestuur.

2.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten, heeft het bestuur tot taak:
a. het beheren van de bezittingen van de vereniging;
b. het doen van voorstellen aan de ledenvergadering inzake:
– interne organisatie;
– deelname aan verkiezingen;
– kandidaatstelling voor externe organen;
– programma’s;
c. het opstellen en publiceren van een jaarverslag binnen zes maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar;
d. het opstellen en publiceren van de balans en de staat van baten en lasten binnen zes maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar
e. het opstellen en publiceren van de begroting binnen drie maanden na aanvang van het betreffende verenigingsjaar.

2.2. Het bestuur is bevoegd tot het opstellen en publiceren van (beleids)nota’s.

2.3. Al dan niet op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering besluiten het aantal bestuursleden te wijzigen.

2.4. Elk lid van het bestuur wordt gekozen voor de tijd van vier jaar. Door het bestuur wordt een rooster van aftreden opgesteld. Bij tussentijdse
opvolging is de zittingstermijn gelijk aan het restant van de termijn van diegene die opgevolgd wordt.

2.5. De voorzitter treedt niet gelijktijdig af met de secretaris en/of de penningmeester.

2.6. Van de bestuursleden treedt er jaarlijks minstens één af. Een aftredend bestuurslid is herkiesbaar.

 

Artikel 3. Voordracht van afgevaardigden in externe organen.

 1. Het bestuur wijst afgevaardigden in externe organen en/of lichamen aan.
 2. Van deze benoeming doet het bestuur mededeling aan de ledenvergadering en aan de leden.

 

Artikel 4. Taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

 1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een goede gang van zaken in de vereniging, vertegenwoordigt deze, is belast met de voorbereiding en met de uitvoering van besluiten van de ledenvergaderingen en zorgt voor een juiste toepassing van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 2. De voorzitter
  – leidt de vergaderingen van het (dagelijks) bestuur alsook de ledenvergadering;
  – is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten binnen het (dagelijks) bestuur;
  – representeert de vereniging, zowel bij interne als externe contacten;
  – draagt verantwoordelijkheid voor contacten met de media alsmede voor de publicaties welke namens de vereniging worden aangeboden aangaande het beleid van de vereniging;
 3. De secretaris
  – draagt zorg voor de correspondentie per e-mail dan wel per post wanneer nodig;
  – zorgt voor het verzenden van de uitnodigingen voor de vergadering van het dagelijks bestuur, het bestuur en de ledenvergadering;
  – zorgt dat de notulen van deze vergaderingen worden bijgehouden;
  – is verantwoordelijk voor het archief;
  – is verantwoordelijk voor het voeren van de ledenadministratie;
  – draagt zorg voor het opstellen van het jaarverslag en het uitgeven van nota’s en beleidsvoornemens.
 4. De penningmeester
  – is verantwoordelijk voor het beheer van de geldmiddelen;
  – stelt elk jaar een balans en staat van baten en lasten op van het afgelopen jaar, alsmede een begroting voor het komende jaar.

 

Artikel 5. Kandidaatstelling bestuursleden.

 1. Ieder lid kan zich, uiterlijk twee weken voor de datum waarop de verkiezingen van één of meer bestuursleden worden gehouden, bij de secretaris schriftelijk laten voordragen als kandidaat. De voordracht dient ondersteund te worden door minimaal vijf leden.
 2. De voordracht dient duidelijk te vermelden voor welke functie de kandidaat wordt voorgedragen. Eenzelfde kandidaat kan worden voorgedragen voor meerdere functies.
 3. Bij iedere voordracht behoort een korte omschrijving van de personalia, eerder beklede (politieke) functies en eventueel een beleidsvisie van de kandidaat.
 4. Bij meerdere voordrachten voor een bestuursfunctie wordt schriftelijke stemming gehanteerd, bij slechts één voordracht zal bij acclamatie worden gestemd.

 

Artikel 6.  Vergaderschema.

 1. Het bestuur stelt een schema op voor bestuurs- en ledenvergaderingen.
 2. Buiten het vergaderschema vallende bijzondere vergaderingen worden uitgeschreven op een termijn van tenminste zeven dagen.
 3. De voorzitter is verplicht een extra bestuursvergadering uit te schrijven, indien en zodra de meerderheid van de bestuursleden hierom verzoekt.

 

Artikel 7. Begrotings- en bestedingsmiddelen.

 1. Het bestuur legt de begroting jaarlijks ter vaststelling voor aan de ledenvergadering.
 2. Binnen deze vastgestelde begroting is de penningmeester gemachtigd zelfstandig uitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan tot een bedrag van € 150,00 (zegge honderdvijftig euro) per uitgave, tot een totaal van ten hoogste € 1.000,00 (zegge duizend euro) per jaar. Boven dit bedrag is goedkeuring nodig van het bestuur.
 3. Voor overschrijdingen van de begroting is goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering.
 4. De fractie legt een begroting voor aan het bestuur voor te declareren kosten als die voor scholing, werkbezoeken en ondersteuning.

 

Artikel 8. Contributie.

 1. Het bedrag van de contributie en de minimum donatie worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld, op voorstel van het bestuur.       Ingeval van financieel onvermogen kan de penningmeester een regeling treffen met het betreffende lid. Degene die hier gebruik van wenst te maken, dient zulks schriftelijk aan de penningmeester kenbaar te maken. De penningmeester en de kascommissie zijn in dergelijke gevallen tot geheimhouding verplicht.

 

Artikel 9. Geldmiddelen.

 1. Donaties komen, tenzij de schenker anders wenst, ten goede aan de kas van de vereniging.
 2. Kosten van algemene aard worden uit de middelen van de vereniging bestreden.
 3. Het dagelijks bestuur kan zo nodig en voor zover de middelen zulks toelaten, gelden ter beschikking van de stuurgroepen stellen.
 4. Voor donaties gedaan door privépersonen als persoon geldt geen maximum. Voor donaties gedaan door bedrijven dan wel door zelfstandige ondernemers met meer dan één personeelslid geldt een maximum van € 5000 (zegge vijfduizend euro). Donaties worden apart in het jaarverslag gemeld met de naam van de donateur en de hoogte van de donatie tenzij de donateur daar geen prijs op stelt.

 

Artikel 10.  Raadsbijdrage.

 1. De ledenvergadering stelt tenminste een half jaar voorafgaand aan de vaststelling van de kandidatenlijst de hoogte van de extra financiële bijdrage van de leden-raadsleden, leden-commissieleden en leden-wethouders vast voor de komende raadsperiode.
 2. De onder sub a, b en c genoemde bedragen van periode 2014 tot 2018 continueren,
  raadsleden € 112,50 per kwartaal
  b. commissieleden: nihil;
  c. wethouders: € 500 bij een volledige aanstelling. Bij deeltijdaanstelling naar rato.
 3. De fractievoorzitter is vrijgesteld van extra financiële bijdrage.

 

Artikel 11. Vergoeding van kosten.

 1. Door bestuursleden of leden van stuurgroepen gemaakte onkosten worden vergoed mits vooraf overlegd met en goedgekeurd door het bestuur.
 2. Reiskosten, gemaakt op verzoek van het bestuur of de ledenvergadering, door leden van de vereniging komen in aanmerking voor vergoeding. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd vanaf de gemeentegrens mits ze niet elders vergoed worden en als de kosten een fractie-functie dan wel een wethouders functie betreffen.
 3. Wanneer er voor de politieke activiteiten door derden onkosten­vergoedingen gegeven worden, bestaat geen recht de kosten ook bij de vereniging te claimen.
 4. Uitgaven als bedoeld in dit artikel, gedaan in enig verenigingsjaar, kunnen uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar worden gedeclareerd.

 

Artikel 12. Kascontrolecommissie.

 1. De kascontrolecommissie controleert de boeken en financiële bescheiden van alle organen van de vereniging.
 2. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden die door de ledenvergadering worden benoemd en die in het te controleren jaar geen lid van het bestuur zijn geweest. Jaarlijks treedt een lid van de commissie af. Dit lid is niet terstond herkiesbaar.
 3. De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de ledenvergadering waarin de balans en de staat van baten en lasten worden behandeld en over het verlenen van décharge aan de penningmeester Het verslag van de commissie kan, in geval zij dit wenselijk acht, mondeling worden toegelicht.

 

Artikel 13. Eigendommen van de vereniging.

 1. Alle materialen en gelden die worden aangeschaft en verworven door de vereniging blijven eigendom van de vereniging en worden beheerd door het bestuur.
 2. Bij verdeling van gelden en eigendommen van de vereniging dient de kascontrolecommissie te worden geraadpleegd. Bestuur en kascommissie dienen hun goedkeuring te hechten aan verdeling van gelden en eigendommen.

 

Artikel 14. Verbod financiële/materiële voordelen.

 1. Het is bestuursleden en leden van stuurgroepen verboden, financiële of materiële voordelen te trekken uit hoofde van hun functie als lid van het bestuur of stuurgroep, anders dan reguliere onkostenvergoedingen.

Artikel 15. Ledenvergadering.

De jaarvergadering wordt zo mogelijk in de eerste helft van het nieuwe jaar gehouden. Verder belegt het bestuur een ledenvergadering indien het zulks nodig oordeelt of indien daartoe door tenminste vijf van de stemgerechtigde leden of de helft van de leden +1 van de eigen fractie in de gemeenteraad van Zevenaar bij het dagelijks bestuur schriftelijk het verzoek wordt gedaan onder opgave van redenen.

 1. De voorzitter formuleert de uiteindelijke voorstellen waarover gestemd moet worden. Een eenmaal genomen besluit door stemming kan slechts op een volgende ledenvergadering worden herroepen, mits geagendeerd.
 2. De voorzitter kan bij onvoorziene omstandigheden een vergadering schorsen en een datum voor een vervolgvergadering bepalen. Deze vergadering moet binnen 14 dagen plaats vinden.
 3. Spoedeisende gevallen uitgezonderd wordt de convocatie tezamen met de agenda tenminste 7 dagen tevoren aan de leden toegezonden.
 4. Onderwerpen kunnen door tenminste 5 leden op de agenda worden geplaatst, mits deze tenminste 14 dagen voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.
 5. De leden dienen een presentielijst te tekenen. De secretaris voegt deze lijst bij de notulen.

 

Artikel 16. De algemene procedure bij stemmingen.

 1. De voorzitter formuleert het voorstel dat in stemming wordt gebracht. Over een voorstel kan op drie manieren een geldige stem uitgebracht worden:
  “voor” (één der alternatieven)
  b. “tegen” (het voorstel)
  c. “blanco”
 2. Men kan zich onthouden van stemming.
 3. Een ongeldige stem wordt gerekend als onthouding.
 4. Er kan bij volmacht worden gestemd over:
  verkiezing van bestuursleden
  b. verkiezing van kandidaat-raadsleden en indien aan de orde over hun positie op de kieslijst
  c. wijziging van het huishoudelijk reglement
 5. Een volmacht kan voor de vergadering bij het secretariaat worden ingediend.
 6. Een stemming is mondeling tenzij de vergadering of de voorzitter anders beslist. Een stemming over personen is immer schriftelijk. De voorzitter of de vergadering kunnen beslissen om bij afroep van namen te stemmen.
 7. Ten aanzien van schriftelijk stemmen geldt het volgende:
  De voorzitter benoemt een stemcommissie, die terstond na het tellen van de stemmen weer wordt ontslagen. In deze stemcommissie kunnen bestuursleden geen zetel hebben.
  b. Een stem is ongeldig indien onduidelijk is waarvoor gestemd wordt, zulks ter beoordeling van de stemcommissie. Ook is een stem ongeldig indien het stembiljet ondertekend is.
  c. Bij een stemming over zaken en bij een stemming over personen, anders dan een verkiezing, geldt als uitslag het alternatief dat meer dan de helft van het aantal uitgebrachte, geldige en niet-blanco stemmen op zich verenigt.

Artikel 17. De stemprocedure ingeval van verkiezingen.

 1. Voor een verkiezing geldt tenminste hetgeen in voorgaand artikel is gesteld.
 2. Tot uiterlijk een week voor een verkiezing kunnen kandidaten voor de vacante functie(s) zich aanmelden bij de voorzitter.
 3. Indien bij de eerste verkiezing door geen van de kandidaten een meerderheid wordt verkregen volgt een tweede stemming.
  1) Leidt deze tweede stemming voor geen van de kandidaten tot een meerderheid, dan vindt een derde stemming plaats tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben behaald.
  2) Hebben verschillende personen bij de tweede stemming een gelijk aantal stemmen verkregen, dan vindt tussen dezen een herstemming plaats om de tweede kandidaat voor de derde stemming aan te wijzen.
  3) Bij staking van de stemmen beslist het lot.

 

Artikel 18. De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat tenminste een half jaar voor de vaststelling van de kandidatenlijst een eventueel aangepast kiesreglement door de ledenvergadering wordt goedgekeurd. Dan wel stelt een kiescommissie samen die de kandidatenlijst toetst op geschiktheid.
 2. Het bestuur maakt tijdig kenbaar aan de leden, dat zij zich kunnen opgeven voor de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing onder vermelding van de positie(s) die beschikbaar zijn.
 3. De plaatsen 1 tot en met 22 (of minder) worden geacht direct dan wel d.m.v. vervanging gekoppeld te zijn aan daarvoor gemotiveerde kandidaat-raadsleden.
 4. Van de kandidaat-raadsleden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het fractieberaad, respectievelijk de raads- en/of commissievergaderingen bijwonen op de publieke tribune en een eventueel scholingsprogramma voor nieuwe raadsleden volgen.
 5. De kandidaat-raadsleden moeten hun motivatie schriftelijk en mondeling verwoorden in de ledenvergadering.
 6. De kandidaat-raadsleden moeten het fractie-statuut onderschrijven

 

Artikel 19. Vaststelling van de kandidaat-wethouders.

 1. Het bestuur inventariseert welke van de kandidaat-raadsleden van 1 tot en met 22 (of minder) en/of leden van de vereniging ook beschikbaar zijn voor een wethoudersfunctie. Dan wel stelt een kiescommissie samen die de kandidaat-raadsleden toetst op geschiktheid.
 2. Elke kandidaatswethouder geeft een schriftelijke presentatie en motivatie voor het wethouderschap.
 3. Het bestuur zal een sollicitatieprocedure voor een wethouder opstarten, indien er geen of onvoldoende kandidaat-raadsleden, respectievelijk leden van de vereniging, beschikbaar zijn, dan wel door de kiescommissie geschikt zijn bevonden, voor een wethoudersfunctie.
  Het bestuur zal deze sollicitatieprocedure pas dan opstarten nadat er in hoofdlijnen overeenstemming is over een coalitieakkoord en er voldoende inzicht is over de inhoudelijke taakverdeling

 

Artikel 20. De fractie.

 1. De samenstelling van de fractie wordt bepaald door de gemeenteraadsverkiezing. De kandidatenlijst wordt verkregen volgens de regeling welke is weergegeven in het kiesreglement.
 2. De fractie heeft met behoud van haar eigen verantwoordelijkheid tot taak het verkiezingsprogramma en het beleidsprogramma van de vereniging zoveel als mogelijk is uit te dragen en ten uitvoer te leggen.
 3. Jaarlijks legt de fractie in een ledenvergadering verantwoording af van het door haar gevoerde beleid.
 4. De fractieleden onderhouden zoveel als mogelijk is contact met het bestuur en de ledenvergadering.

 

Artikel 21. De fractieorganisatie.

 1. De fractie kiest uit haar midden een voorzitter.
 2. De fractie verdeelt onderling de beleidsterreinen.
 3. De fractie kan zich in haar werkzaamheden laten bijstaan door een zogenaamde steunfractie.
 4. De werkwijze van de fractie wordt geregeld in het Fractiereglement dat door de ledenvergadering wordt vastgesteld.

 

Artikel 22.  Stuurgroepen.

 1. Voor het organiseren en uitvoeren van bepaalde activiteiten en speciale opdrachten kan het bestuur stuurgroepen instellen; deze zijn belast met bijzondere werkzaamheden ten dienste van de vereniging.
 2. Een stuurgroep ondersteunt het bestuur in haar taken ten aanzien van het in goede orde doen functioneren van de vereniging.
 3. Bestuursleden, fractieleden, commissieleden en stuurgroepleden zijn verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

 

Artikel 23. Wijziging reglement.

 1. Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten van het bestuur uitgaan of door tenminste 10 leden schriftelijk worden ingediend. Voorstellen dienen minimaal 7 dagen van tevoren schriftelijk ter kennis van de leden te worden gebracht. Ze kunnen slechts in stemming worden gebracht op een vergadering waar minimaal 20 leden aanwezig zijn. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen een vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal aanwezigen wijzigingsvoorstellen in stemming kunnen worden gebracht en bij meerderheid der stemmen wordt besloten.

 

Artikel 24. Onduidelijkheid reglement en onvoorziene omstandigheden.

 1. Bij onduidelijkheid tussen statuten en reglement staan de regels van de statuten boven die van het reglement. Elk verder geschil omtrent de interpretatie of toepassing van dit reglement wordt onderworpen aan de beslissing van het bestuur. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

 

Artikel 25. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement.

Dit reglement is vastgesteld op de ledenvergadering van 26 januari 2017

 

 

 

 

 

Voorzitter: A.H.B. Nass

 

 

 

 

 

 

Secretaris: JHC van der Veer

 

Deel dit: