Warmtevisie (energietransitie)

Akkoord van Parijs

De zeespiegel die stijgt, de warmere en drogere zomers, de uitstoot van de CO2 die verminderd moet worden. Zomaar enkele zeer belangrijke zaken die zijn opgenomen in het Akkoord van Parijs.

Dit alles heeft ook zijn doorwerking, vanuit Europa naar Den Haag en uiteindelijk naar Zevenaar.

In ons verkiezingsprogramma zijn wij zelfs vooruitstrevend ten opzichte van het Akkoord van Parijs, waarin is afgesproken dat onze samenleving in 2050 energieneutraal moet zijn. Lokaal Belang zou dit graag verwezenlijkt zien in 2040.

Samen met het CDA, hebben wij dit ook vastgelegd in onze coalitieovereenkomst.

De warmtevisie maakt onderdeel uit van deze energietransitie en heeft behoorlijk wat voeten in de aarde.

Omdat de gemeente Zevenaar in 2040 energie neutraal wil zijn, betekent dit ook dat er vol gas gegeven moet worden aan de warmtevisie, om zodoende ook in 2040 een aardgasvrij gemeente Zevenaar te zijn.

Momenteel zijn de eerste bijeenkomsten geweest om tekst en uitleg te geven aan de raadsleden, hoe de gemeente Zevenaar dit van plan is aan te pakken.

Eén van de belangrijkste voorwaarden is, dat er geen stijging van de woonlasten mag komen. Dit houdt in dat de aanpassingen in de woningen dusdanig moeten zijn dat de energiekosten niet hoger mogen uitvallen dan nu het geval is.

Omdat de technische kennis op het vlak van de warmtevraag zich razendsnel ontwikkelt en zich steeds meer vormen en wijze van warmteopwekking voordoen, is het van belang dat de gemeente zich hierover continu moet laten informeren.

Hoe dit te realiseren ?
technische oplossingen

Individueel = oplossingen op woningniveau zoals:

 • warmtepomp                                                  
 • infraroodverwarming
 • elektrische cv-installatie
oplossingen

Collectief = oplossingen per wijk/dorp zoals:

 • warmtenet
 • groengas
 • biogas

Een andere voorwaarde is dat het gedragen moet worden door de wijk of buurt waarbij het aardgas vervangen zal worden door een andere warmtevoorziening

Van 2019 tot 2032 wijk zal er voor elke wijk of dorp volgens de ‘Wijk van de Toekomst’ aanpak gewerkt worden.

Uitgangspunt is dat bewoners en hun belangen het startpunt en fundament zal zijn. De inwoners bepaalt zelf welke maatregelen er in de wijk of het dorp worden genomen en hoe dit wordt gedaan.

Elk jaar wordt gestart met twee wijken of dorpen in een traject van 2 jaar. De volgorde is afhankelijk van de energie van wijkbewoners zelf. Wie wil mag beginnen!

De technische prioritering is als volgt maar staat nog niet vast:

Schema Zevenaar

De transitie kost geld. Hoeveel precies en waar dit geld vandaan komt is nog niet duidelijk. Ook landelijk moeten hierop maatregelen komen. Betaalbaar en op maat zijn de uitgangspunten in Zevenaar.

Vooruitlopend op het aardgasvrij worden in Zevenaar kunnen inwoners nu ook al maatregelen nemen om energie te besparen en de CO2 uitstoot te verminderen zoals:

 • Isoleren
 • Spouwisolatie
 • Dakisolatie
 • Dubbel glas
 • Elektrisch koken
 • Plaatsen zonnepanelen.

De planning is dat de Warmtevisie in Q2 2019 ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden (mede afhankelijk van het te volgen participatietraject dat nog uitgewerkt wordt).

Wijk van de Toekomst.

Het Gelders Energieakkoord heeft in samenwerking met Alliander, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland, een programma opgezet genaamd ‘Wijk van de Toekomst’ . De Wijk van de Toekomst heeft als doel kennis te delen. In het programma ‘Wijk van de Toekomst’ worden de Gelderse wijken stapsgewijs afgekoppeld van het aardgas.

In het programma ‘Wijk van de Toekomst’ wordt naast de subsidieregeling, veel kennis gedeeld. Zo wordt er kennis uitgewisseld op de volgende manieren:

 • alle wijken en dorpen die aan dit programma deelnemen, delen kennis uit met elkaar en zijn verbonden via landelijke platforms;
 • alle partijen die kennis en input leveren aan het energie-transitieplan delen op verschillende vakgebieden kennis uit;
 • bij het programma ‘Wijk van de Toekomst’ zijn vele deskundigen aangehaakt.

De gemeente Zevenaar gaat Angerlo als eerste “Wijk van de Toekomst” aanmelden.

Zoals al aangegeven zijn er momenteel nog vele onzekerheden en ontwikkelingen, waardoor er een warmtevisie gemaakt zal moeten worden die dynamisch is en ook constant aangepast zal moeten worden.

Voor een ieder die nu al vragen heeft of om nu al maatregelen te nemen heeft de gemeente Zevenaar het “Liemers Energieloket” opgericht.

Deel dit: