19 april 2017Anja van Norel stopt als wethouder

Geacht College, raad commissie leden, geachte aanwezigen en toehoorders.

Verleden week maandagavond heeft onze Lokaal Belang wethouder Anja van Norel na een afwezigheid van van een aantal maanden een bezoek gebracht aan onze fractie. Na algemene info over haar gelukkig verbeterde gezondheid heeft Anja de ook voor U bekende brief in de fractie van Lokaal Belang voorgelezen, daarin haar beslissing het wethouderschap neer te leggen en per 14 april ontslag te nemen als wethouder bij de gemeente Zevenaar. Dat er een stilte en een traan viel in de fractie mag voor iedereen duidelijk zijn! Anja 19 jaar wethouder en vanaf half 2004 mede boegbeeld van Lokaal Belang heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap van toenmalige gemeente Angerlo en vanaf 1 januari 2005 als wethouder voor de nieuwe gemeente Zevenaar.

Dat wij Anja's inzet voor Zevenaar en voor Lokaal Belang in het bijzonder waarderen, haar zullen missen, en haar veel dank verschuldigd zijn dat weet Anja. Nu gaan wij haar beslissing als fractie accepteren, en ja dat moet nog verwerkt worden, en ja bij eenieder ligt dat nog wat gevoelig, en ja dat komt goed!! Anja is een zeer gewaardeerd fractielid/ wethouder/ vertrouwenspersoon en integer lid van Lokaal Belang in de volle breedte en een inspirerend voorbeeld voor ons allen. Maar als je haar zo ,, als een bijzonder mens weet te waarderen " dien je ook begrip te hebben voor haar. ,,na lang wikken en wegen " genomen besluit. Nieuwe koers/ nieuwe inspiratie / nieuwe positieve energie, maar ook nu kiezen voor zichzelf zijn de sleutelwoorden in de brief. Wij steunen Anja in de door haar gekozen richting, Anja zal ons als zeer betrokken persoon blijven steunen in het vinden van de ons eigen Lokaal Belang koers.

Dat er op geheel Lokaal Belang eigen wijze gepaste aandacht aan Anja's beslissing gegeven wordt is nu aan ons politieke partij Lokaal Belang!

Gisteravond heeft het bestuur, en de fractie van lokaal Belang de ontstane situatie intern besproken, vanmorgen is er een gesprek met onze burgemeester geweest, er zullen gesprek afspraken gemaakt worden met het college / met wethouders, en natuurlijk met onze coalitiepartners. Begin mei hoort u van ons hoe wij verder willen gaan, wat onze beslissing is, over en in het vervolg in deze situatie.

Vooraleerst voor dit moment,
Anja , diepe buiging, petje af, voor al jou nooit aflatende inzet voor de gemeenschap in brede zin, op de bekende en jou tekenende eigen wijze.
Anja ook natuurlijk voor jou bijzondere vriendschap!!
Namens de partij/ bestuur/ en fractie van Lokaal Belang
Het ga je goed!
DANK JE WEL!!

Harry Staring

11 april 2017Anja van Norel stopt als wethouder

Aan alle leden van onze partij,

Onze wethouder Anja van Norel, heeft vanmorgen persoonlijk aan het college van B&W meegedeeld dat ze heeft besloten haar wethouderschap neer te leggen. In de bijgesloten brief heeft Anja heden eveneens de gemeenteraad en ons bestuur laten weten dat zij per 14 april ontslag neemt als wethouder bij de gemeente Zevenaar. Anja is die dag exact 19 jaar geleden voor het eerst wethouder geworden, waarvan de laatste 12 jaren namens onze partij.

Wij zijn verheugd dat Anja heeft laten weten dat de herstelperiode haar goed heeft gedaan en het nu weer goed met haar gaat. Wij betreuren het echter zeer dat wij onze eerste zeer gedreven, altijd enthousiaste, positieve en ook altijd vrolijk uitstralende wethouder, als zodanig nu verliezen.

Wel zijn wij zeer verheugd dat Anja vanuit haarzelf heeft aangegeven toe te zijn aan “Start van een nieuw begin”, waaruit ze alweer nieuw enthousiasme is gaan uitstralen.

Wij zijn er van overtuigd dat Anja haar betrokkenheid bij onze partij zal blijven voortzetten en wie weet, gaat zij haar nieuwe begin wel weer vorm geven of krijgen binnen onze partij.

Namens het bestuur, fractie, wethouders en onze leden bedanken wij Anja voor haar tomeloze inzet tijdens haar periode als wethouder, waarbij zij het uiterste van zichzelf heeft gegeven voor de gemeenschap van Zevenaar en altijd aanspreekbaar was en is voor alle leden van onze partij.

Van afscheid nemen is gelukkig totaal geen sprake, immers Anja is en blijft vooral ook als prachtig en zeer kundig mens, zeer betrokken bij onze partij,

Namens het bestuur,

Albert Nass, partijvoorzitter

11 april 2017Start van een nieuw begin

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het gaat goed met mij, ik vind het fijn u dit persoonlijk te kunnen melden. De herstelperiode heeft me goed gedaan en de kans gegeven om terug te blikken, te relativeren en te overwegen.

Zo realiseerde ik me dat a.s. vrijdag, 14 april, het alweer 19 jaar geleden is dat ik voor het eerst beëdigd werd als wethouder. Ik heb dit mooie ambt met veel plezier en positieve inzet gedaan. Dat deed ik door mijn spontaniteit te combineren met mijn laagdrempelige bestuursstijl. Uitdagingen ging ik aan en zette bedreigingen om in kansen. Vele mooie jaren waar ik met een goed gevoel op terugkijk.

Ingrediënten voor mijn gedrevenheid zijn maatwerk, samenwerking en optimale overheidsparticipatie. De laatste jaren is daar verandering in gekomen, wat van grote invloed was op mijn persoonlijke drive. Toen mijn gezondheid hieronder is gaan lijden heb ik de ruimte genomen om nog beter te luisteren naar mijn gevoel.

De vele hartverwarmende en liefdevolle reacties, die ik de afgelopen maanden tijdens mijn afwezigheid heb ontvangen, heb ik zeer gewaardeerd en hebben mijn overwegingen extra lastig gemaakt. Ik heb voor mezelf een nieuwe koers uitgezet en ga op zoek naar een werkomgeving waar ik weer positieve energie van krijg, geïnspireerd door raak en waar ik mijn competenties weer optimaal kan inzetten. Dit jaar valt Goede Vrijdag op 14 april; voor mij een mooie symbolische start van een nieuw begin. Ik deel u daarom mee dat ik conform artikel 43 van de gemeentewet ontslag neem als wethouder van Zevenaar.

Ik heb mijn werkzaamheden met hart en ziel gedaan.
Ik ben van Zevenaar gaan houden, hou van de Liemers maar ik hou óók van mezelf.
Dank voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de goede samenwerking.

Hartelijke groet en tot ziens,

Anja van Norel

6 maart 2017Overlijdensbericht Helen Koenders

Geachte Leden,

Hedenmorgen bereikte ons het trieste bericht dat gisterenmorgen onze zeer geliefde en zeer gewaardeerde bestuurslid en vertrouwenspersoon, Helen Koenders, helaas is overleden.

Bestuur, Fractie, Wethouders en actieve leden van onze partij zijn zeer aangeslagen door het onverwachte zeer trieste bericht.
Helen is vanaf begin 2016, toen haar ziekte zich openbaarde op een zeer krachtige, positieve en doortastende wijze het gevecht met haar ziekte aangegaan, doch helaas...

Wij verliezen in Helen een zeer betrokken bestuurslid, die ook als kiescommissielid en al vele jaren als vertrouwenspersoon zich uitermate heeft ingespannen voor onze partij.

Wij zullen Helen haar positieve, kwalitatieve en doortastende inzet met altijd een vrolijke uitdrukking en zeer positieve levenshouding, erg gaan missen. Zij wilde, hoe ziek dan ook, desondanks alle bestuurlijke info blijven ontvangen om gevraagd en ongevraagd de nodige adviezen aan bestuursleden, fractieleden en wethouders te kunnen blijven geven.

Helen was en is een voorbeeld voor velen...

Wij wensen Marije, Judith, Lenny met partners en kleinkinderen heel veel sterkte om het grote verlies van Helen te verwerken,

Namens het bestuur,
Albert Nass, partijvoorzitter

2 november 2016Algemene beschouwingen

Voorzitter, raad en luisteraars op de tribune en thuis,

Vorig jaar heb ik tijdens de algemene beschouwingen de wens van Lokaal Belang "De mens staat centraal, niet de procedure" aan de orde gesteld. Lokaal Belang is van mening dat dit nog steeds geldt en het behoeft geen betoog dat hier veel winst te behalen valt.

De begroting die voorligt heeft er, net als verleden jaar, voor gezorgd, dat er geen insprekers aanwezig waren op de commissievergaderingen ter voorbereiding van deze begroting. Hoe anders was dit een aantal jaren geleden toen er grote bezuinigingen doorgevoerd moesten worden. Het moge duidelijk zijn dat de gemeente Zevenaar nu de vruchten plukt van het toen gevoerde bezuinigingsbeleid. Het weerstandsvermogen van onze gemeente is gestegen van matig naar voldoende. Voorwaar een goed resultaat!

Voorzitter, ondanks de goede cijfers die nu voorliggen zijn er toch zaken die nader benoemd dienen te worden. Per 1 september j.l. hebben wij, na een dienstverband van ruim 15 jaar, afscheid genomen van Burgemeester Jan de Ruiter met een mooi afscheidsfeest. En juist u, voorzitter, hebt de opdracht gekregen een waardig opvolger te zijn, die de lopende zaken goed begeleid en de fusie met Rijnwaarden tot een uitstekend einde moet brengen. Een behoorlijke klus.
Er was negatieve berichtgeving vanuit Zevenaar maar het siert u dat u onbevangen en zonder vooroordelen aan de slag bent gegaan. Ook u stelt gelukkig net als Lokaal Belang dat de mens centraal staat en niet de procedure. U voelt dat de verantwoordelijkheid voor en van onze medewerkers centraal dient te staan in de fusie met Rijnwaarden. Vergeet daarbij niet dat het gaat om dienstverlening en dat deze dienstverlening op een uitstekende, gemakkelijke en toegankelijke manier voor onze inwoners bereikbaar moet zijn. Zorgvuldigheid en een goede communicatie moeten leiden tot een vlotte faciliterende adviesdienst met een snelle vergunningverlening, leidend tot tevreden bij onze inwoners.

Voorzitter, tot tevredenheid van Lokaal Belang zijn in het afgelopen jaar een aantal lang lopende trajecten gerealiseerd. Denk hierbij o.a. aan het in gebruik nemen van dit Huis der Gemeente, de langzaam verkeerstunnel Hengelder, de besluitvorming rond de fusie Rijnwaarden Zevenaar, het oprichten van sportbedrijf Ataro enz. Ook recent is de fusie van de culturele partijen tot de gewenste vorm gekomen in ,, KUNSTWERKT! ". Nu kunnen we echt verder bouwen aan de gewenste invulling van Hal12, oftewel de ,,TURMAC Hal". Hiermee geven we het Huis der Gemeente verder gestalte.

In onze gemeente verloopt de invulling van het Sociaal Domein gelukkig nog steeds vrij geruisloos. Echter, een goede grote evaluatie - een duidelijke analyse - met een verwachte financiële doorkijk naar de komende jaren is nu - na bijna 2 jaar - op zijn plaats. Lokaal Belang verwacht dat deze evaluatie nu toch zeker op zeer korte termijn zal plaatsvinden en vind de maand april een allerlaatste optie.

Voorzitter, er zijn, naar de mening van Lokaal Belang, nog steeds een aantal zaken in dit huis waarin men te halsstarrig is. Dit leidt tot vervelende situaties en ongewild soms weer tot juridische procedures. Dit soort processen kosten meestal meer dan het kost om elkaar te vinden en zaken tot wederzijds tevredenheid op te lossen zonder principes echt los te hoeven laten. Maatwerk en invoelingsvermogen kunnen veel irritaties en kosten bij onze inwoners voorkomen!

De gang van zaken rond de mogelijke komst van GVL getuigt niet van schoonheid. De door Lokaal Belang gewenste 0-meting dient te worden meegenomen in uw onderzoek. Lokaal Belang wil deze meting behandelen voor de behandeling van de jaarrekening 2016.

Voorzitter, er zijn een aantal ontwikkelingen die de komende periode veel tijd en aandacht zullen vragen van college, ambtenaren en raad. Denk hierbij aan de komst van een Outletcentrum en de te nemen verkeersmaatregelen om een verkeersinfarct in Zevenaar te voorkomen. Er zal veel aandacht moeten zijn om de overlast voor onze inwoners tot een minimum te beperken. Dit geldt zeker voor lawaai en fijnstof overlast die steeds voor gezondheidsklachten zorgen. De klachten van de omwonenden van de Babberichseweg moeten feller en vasthoudender bij de provincie bepleit worden om tot een voor hen meer leefbare situatie te komen. Lokaal Belang is blij met de toezegging van de provincie dat zij willen meewerken en betalen aan de M.E.R. ten behoeve van nader onderzoek van een mogelijke doortrekking van het Witte Kruis naar de A12. Lokaal Belang ziet graag op korte termijn het college voorstel tegemoet zodat de opdracht tot dit MER onderzoek gegeven kan worden. Een goede ontsluiting van wat nu nog Rijnwaarden is, is voor de toekomst van dit gebied van levensbelang. Contacten met Emmerich zijn voor wederzijds begrip voor een goede bereikbaarheid van dit gebied van belang.

Zaken die in het oog springen voor onze toekomst zijn:

Aandacht voor de mens in het algemeen; de zwakkere en oudere in het bijzonder.
Aandacht voor mensen die van elders komen en in ons land een veilig heenkomen zoeken, mensen die een toekomst voor zichzelf en gezin op willen bouwen.
Aandacht voor de bouw van woningen met extra aandacht voor de urgentie om huurwoningen te bouwen, om daarmee te voorkomen dat onze jongeren\starters niet verhuizen naar elders.
Aandacht voor dorps- en wijkraden met de vele vrijwilligers die Zevenaar in velerlei opzichten maken tot de gemeente die het nu is.
Aandacht voor het faciliteren van de vele sport- en andere verenigingen met maatwerk, want zij zijn samen met hun vrijwilligers het cement van onze samenleving.
Aandacht voor behoud van de kinderboerderij en voor onze Natuur en Milieu Educatie (N.M.E.). Met nam de laatste dreigt ook in zwaar weer te komen door het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomsten door onze buurgemeenten.

Bij recreatie en toerisme hoort ons inziens ook;

Aandacht voor Centrum Zevenaar in brede zin. Hoe krijgen we ook recreanten in ons centrum? Aandacht voor de gebrekkige bewegwijzering en het onderhoud daarvan. Aandacht voor onderhoud van de verklaringsborden die jaren geleden door M'Ooy - Oud-Zevenaar geplaatst zijn bij gebouwen en bijzondere plaatsen. Vergeet ook niet de vervuilde en onleesbare borden van het dichterscollectief Aandacht voor activiteiten en festiviteiten die leiden tot meer bekendheid van Zevenaar.

En tenslotte

Aandacht voor de raadsenquête, waarvan Lokaal Belang het nog steeds jammer vindt dat die er moet komen.

Voorzitter, natuurlijk is een gezond financieel beleid van levensbelang. Onder de voortvarende leiding van dit college zijn we op de goede weg, maar Lokaal Belang vindt dat er meer gestuurd moet worden op reële portefeuille budgetten. De raad moet niet geconfronteerd wordt met overschrijdingen , zoals bijvoorbeeld de uit de hand lopende kosten van inhuur derden. Op budget sturen en verantwoorden voorkomt discussie en misverstand! Voorzitter, al met al geen reden voor deze raad en college met nu nog een jaar te gaan om op de handen te gaan zitten.

Laten we nu doorgroeien naar een actieve robuuste goed faciliterende gemeente, waarin ons denken en handelen in dienst van onze inwoners blijft staan. Dus ,, de mens staat centraal" . Neem de raad tijdig mee in de te nemen beslissingen. Dit voorkomt voor college en ambtenaren dat de raad zich voorbij gelopen voelt. Ik weet dat het heel wat aandachtspunten zijn, de conclusie moet zijn::”D'an”!

Rest mij, namens de fractie van Lokaal Belang, College, directie, ambtenaren en natuurlijk onze coalitie partners te bedanken voor de samenwerking met Lokaal Belang.

Dank voor uw aandacht.

2 november 2016Algemene beschouwingen Ruimte 2016

De economie trekt aan. Ook in Zevenaar merken we dit. Inwoners durven weer plannen te maken en ondernemers durven weer te investeren. De ligging van Zevenaar zowel nationaal als internationaal, het voorzieningenniveau en zowel de kleinstedelijke als de landschappelijke woon- en werk omgeving zijn dé ingrediënten om onze positionering nu maar ook in de toekomst te versterken. Eén van de voorwaarden om deze positionering te versterken, nu en in de toekomst, is een goed functionerende verkeersstructuur. Het behoeft geen nadere uitleg dat wij aan de vooravond staan van een aantal ingrijpende infrastructurele opgaven.

 • Het onderliggende wegennet t.g.v. de aanleg van de A15 en aanpassing A12;
 • De Inpassing van de nieuwe aansluiting Zevenaar-Oost met bijkomende werken.

De voorbereidingen voor het doortrekken van de A15 en het aanpassen van de A12, met de daaraan gerelateerde aanpassingen van het onderliggend wegennet, bereiken in 2017 de eindfase. Nu al kan men dagelijks constateren dat het huidige wegennet niet afgestemd is op de huidige behoefte. Momenteel liggen de inpassingplannen ter inzage en zullen er keuzes gemaakt moeten worden voor onze inwoners maar ook voor diegene die van buiten onze gemeentegrens komen. Hierbij zal er goed gekeken moeten worden naar die punten die al door alle fracties zijn benoemd met betrekking tot leefbaarheid, maar zeker ook naar de wensen en visies van de inwoners. Wij beseffen terdege dat het heel moeilijk zal worden om alle wensen vervuld te laten worden, maar zullen wel het maximale eruit proberen te halen. Het afgelopen jaar zijn ook vanuit de raad meerdere opdrachten richting college gegaan, om aanvullende onderzoeken uit te voeren om zodoende een mogelijk in de toekomst een nog betere ontsluiting te realiseren. In deze onderzoeken zouden duidelijk zaken naar voren moeten komen met betrekking tot de voor- en nadelen evenals nut- en noodzaak. Een ander, maar zeker niet minder belangrijk infrastructureel project is de door velen langgekoesterde wens van doortrekking Witte Kruis. Onlangs is er op voorspraak van Lokaal Belang overeengekomen dat er een MER onderzoek opgestart zal worden. Hierbij zal de provincie Gelderland de helft van de kosten voor haar rekening nemen. Voor de andere helft van de kosten, zien wij op korte termijn een voorstel tegemoet met het verzoek om daarna voortvarend deze procedure ter hand te nemen.

Er zijn ook andere ontwikkelingen binnen Zevenaar die een impact kunnen hebben op ons lokale wegennet en die nadrukkelijk aandacht behoeven. Hier moet gewerkt worden aan oplossingen die robuust zijn en die problemen voorkomen. Wij noemen in dit verband de ontwikkelingen rondom 7Poort en het realiseren van de Fashion Outlet.

De komst van de Fashion Outlet zal Zevenaar en de regio een extra impuls in de werkgelegenheid geven. Echter een juiste afwikkeling van het verkeer zal eerst gerealiseerd moeten worden alvorens de deuren geopend gaan worden. Lokaal Belang verzoekt de portefeuillehouder de raad tussentijds goed te informeren over de mogelijke oplossing, om een eventueel probleem op het onderliggend wegennet en Groot Holthuizen te voorkomen. Lokaal Belang heeft de indruk dat het mogelijk snel realiseren van een station, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van de Spoorallee, kan bijdragen aan een infrastructurele oplossing.

Naast de komst van de Fashion Outlet zal er ook blijvend aandacht moeten worden besteed aan het bestaande centrum, met de toenemende leegstand. Een goede uitvoering van de centrumvisie en een juiste invulling van een centrummanager zullen bijdragen aan een positieve draai voor het centrum van Zevenaar. Hierbij zal er ook een gedegen plan moeten komen met betrekking tot bereikbaarheid en het parkeren in en rond het centrum en het nieuwe gemeentehuis met de toekomstige plannen voor HAL12 (TURMAC hal).

De mogelijke ontwikkelingen van het oude gemeentehuis met de daarbij gepaard gaande aanpassing van het Freulebos, zullen nauwlettend gevolgd worden. In deze plannen zullen de huidige staat van onderhoud en de cultuurhistorische waarde gewaardeerd en erkent moeten worden. Mochten deze plannen door de raad worden goedgekeurd dan zullen hiervoor goede oplossingen gevonden moeten worden. Zo kan het Freulebos dan weer een mooi toegankelijk park worden met een goede aansluiting op het centrum.

In navolging van het Freulebos, is er in 2014 beslist om de Gimbornhof te herstellen. Er is gesproken over het uitdunnen van begroeiing, het herstellen van de entree aan de Guido Gezellestraat, de waterpartijen, oevers, paden en speelweide. Lokaal Belang zou graag vernemen wat de huidige stand van zaken is.

De woningbouw op Groot Holthuizen gaat, na een moeilijke periode van tegenvallende verkoop, de goede kant op, waarbij de verwachting van 30 te verkopen woningen ruimschoots wordt overtroffen. Particuliere woningen staan minder lang te koop en de belangstelling voor kavels op 7Poort trekt aan. Toch zien wij ook de nodige knelpunten waar niet alleen Zevenaar mee te kampen heeft: krapte op de markt van sociale woningen voor bijvoorbeeld jongeren, starters op de woningmarkt, maar ook krapte aan huisvesting voor vergunninghouders. Verder behoeft de leefbaarheid van de dorpen en het platteland de nodige aandacht. Goede afspraken met de woningbouwverengingen en kleinschalige woningbouw kunnen aan de oplossing van deze knelpunten positief bijdragen.

Lokaal Belang had en blijft zijn zorgen houden over de gevolgen van ontzanding in het recreatiegebied “De Rhederlaag” en de daarmee gepaard gaande onrust bij de inwoners. Het gebiedsproces juichen wij van harte toe echter is het een must dat een alternatief plan draagvlak heeft bij de omwonenden.

In 2017 wordt de basis gelegd voor het nieuwe omgevingsplan. Een omgevingswet die uitgaat van wat kan i.p.v. wat mag. Nu er weer plannen worden gemaakt en het vertrouwen om te investeren en te innoveren terug is, vraagt Lokaal Belang extra aandacht om nóg meer te handelen vanuit het Ja, mits principe. Onze ervaring is dat dit nog niet vanzelfsprekend is.

Voorzitter, zoals u heeft beluisterd staat Zevenaar en haar inwoners, naast de komende samensmelting met onze buurgemeente Rijnwaarden, nog de nodige grote zaken te wachten.

2 november 2016Algemene beschouwingen Middelen 2016

Tijdens de commissievergadering Middelen zijn de programma’s 1, 2, 13 en de paragrafen ruimschoots aan de orde gekomen.

Wij als fractie zijn meer dan tevreden dat het College met onze portefeuillehouder Financiën in dit laatste jaar een structureel sluitende begroting aan ons als raad ter besluitvorming voorlegt. Het jaar 2020 sluit zelfs met een positief bedrag van € 416.000. Het weerstandsvermogen is gestegen van 0,77 in de Meerjaren Begroting (MJB) 2014-2017 naar 1,3. Van onvoldoende naar voldoende!

Het komend jaar zal voornamelijk in het teken staan van de herindeling met onze buurgemeente Rijnwaarden. Op 1 januari 2018 zal er één krachtige, robuuste gemeente gevormd dienen te zijn. De fractie van Lokaal Belang heeft er het volste vertrouwen in dat alle daarbij betrokken partijen hiervoor gaan zorgen. De voor te dragen projecten voor de provinciale subsidie voor het programma Sterk Bestuur, zullen we als raad hopelijk spoedig mogen ontvangen.

De fractie van Lokaal Belang vraagt uw College om nadrukkelijke aandacht voor de vrijwillige brandweer. U schrijft in de MJB niet voor niets: “De lokale verankering is de kracht van de vrijwillige brandweer. Het behouden van lokaal verbonden vrijwillige brandweerposten is de uitdaging voor de toekomst voor een organisatie die steeds complexer en grootschaliger wordt”.

Wijzigingen in de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) -voorschriften komen nu al, gedeeltelijk, tot uitdrukking in deze MJB. Wij zijn de ambtelijke organisatie zeer dankbaar voor de notitie van 21 oktober 2016 waarin de wijzigingen van het BBV zeer duidelijk worden beschreven. De grootste, financiële, gevolgen van de BBV-voorschriften zullen bij de jaarrekening 2016 tot uitdrukking komen. Dat de beleidsindicatoren niet in de programma’s zijn opgenomen, wil nog niet zeggen dat we onze gemeente ten opzichte van andere gemeenten kunnen vergelijken in www.waarstaatjegemeente.nl

De meeste indicatoren van de financiële positie van onze gemeente geven neutraal aan, daar waar ze drie jaar geleden nog ongunstig waren. De fractie van Lokaal Belang verwacht dat de drie indicatoren die nu nog ongunstig zijn, binnen afzienbare termijn ook neutraal zullen worden.

2 november 2016Algemene beschouwingen Samenleving 2016

2015 was en is nog steeds in vele opzichten een turbulent jaar geweest voor de gemeente Zevenaar en dus ook voor de commissie samenleving.

ONDERWIJS

Zevenaar stevent af op een krimp van de leerlingaantallen; dit zal voor enkele scholen vergaande gevolgen hebben. Lokaal Belang is dan ook blij met het zogenaamde vlekkenplan, ontworpen door de schoolbesturen. Hierin zal toekomstgericht gekeken worden hoe, door samenvoeging en in het uiterste geval sluiting van scholen, een goede kwaliteit van onderwijs gewaarborgd kan blijven in alle locaties in onze gemeente. Ook de ontwikkeling van de brede school of I.K.C. ( integraal kind centrum) vinden wij een belangrijk gebeuren. Met deze vorm van onderwijs wordt gestreefd naar een goed ontwikkelingsklimaat voor 0 tot 12-jarigen. Bovendien is hier altijd aandacht voor multifunctioneel gebruik van de accommodaties, wat uiteindelijk zal leiden tot minder kosten. Voor leerlingen die door hun beperking gebruik maken van taxi of bus is er een pilot gestart om te leren zelfstandig te reizen met bus trein of fiets. Lokaal Belang vindt dit een goed en te waarderen initiatief. Voor hen waarbij dit niet mogelijk is moet een goede voorziening in stand blijven. De druk op ouders is vaak al enorm ook zonder vervoersproblemen. Lokaal Belang vindt ook een goede organisatie van peuterspeelzalen en natuurlijk voldoende mogelijkheid voor ouders hun kind te kunnen plaatsen- erg belangrijk. Dit vooral voor kinderen met een risico op taalachterstand. Verder is Lokaal Belang tevreden dat het percentage vroegtijdige schoolverlaters is afgenomen.

SPORT

Sport wordt steeds belangrijker want het draagt bij aan fitheid van lichaam en geest. Lokaal Belang is dan ook tevreden met de visie van onze gemeente om sport en beweging op alle fronten te stimuleren. Onder andere de samenwerking tussen sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Hierbij vindt Lokaal Belang het een goede gedachtegang om als gemeente meer te faciliteren en de initiatieven meer bij de vereniging te laten. Een goed voorbeeld is de oprichting van Sjors Sportief, Sportcontact Zevenaar, en Ataro B.V. Lokaal Belang vindt dat we goed op weg zijn naar een sportief en gezond Zevenaar.

KUNST EN CULTUUR

Kunst en cultuur staan hoog in het vaandel bij Lokaal Belang.en dit zelfs vaak letterlijk als we aan onze schutterijen, harmonieën en muziekverenigingen denken. De fusie van Musiater, Bibliotheek de Liemers, volksuniversiteit en Liemers museum heeft dan ook de warme instemming van Lokaal Belang. Ook de vestiging van dit cluster in Hal 12 kan op onze instemming rekenen mits hier een goed financieel en haalbaar plan aan ten grondslag ligt zodat niet alleen de cultuurliefhebbers maar ook de raadsleden kunnen genieten van deze nieuw te vormen cultuurfabriek. Cultuur blijft natuurlijk op veel fronten subsidie afhankelijk maar Lokaal belang vindt dat, door wat commerciële te denken, gestreefd moet worden naar een minder subsidieafhankelijk beleid. Lokaal belang beseft dat als straks de fusie met Rijnwaareden een feit is het totale subsidiebeleid op den duur geharmoniseerd moet worden.

WERK EN INKOMEN

De participatiewet bracht grote veranderingen in het sociale domein. Decentralisatie en transformatie zijn de nieuwe kreten in gemeenteland. Er is al veel ervaring opgedaan in het ondersteunen en begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking maar ook voor andere groepen wordt nu intensief gezocht om het arbeids potentieel te benutten. Maar er blijven altijd mensen tussen de wal en schip vallen. Lokaal Belang vindt dat er voor hen een goed vangnet moet blijven zowel in de vorm van dagbesteding als een menswaardig inkomen.

Presikhaafbedrijven kunnen we zo langzamerhand wel een hoofdpijn dossier noemen. Al jaren worden we geconfronteerd met negatieve begrotingen en bestuurders die denken de oplossing te weten. Weer is aan ons een nieuw plan gepresenteerd, deze keer in samenwerking met het werkgevers service punt en de “Stichting Goed werkt” Niet alleen Lokaal Belang maar wij allen staan voor de belangrijke taak om hier zeer zorgvuldig en uiterst kritisch mee om te gaan. Het gaat hier niet alleen om gemeenschapsgeld maar ook om een grote groep uiterst kwetsbaren mensen die onze waakzaamheid verdienen.

ZORG EN WELZIJN

Met de decentralisatie valt ook jeugdzorg onder de taken van de gemeente. Nog steeds zijn er jongeren met problemen: drank, drugs en moeilijke thuissituaties. Lokaal Belang ziet dan ook buiten professionele hulp-- een belangrijke taak voor het jeugd en jongerenwerk om deze jongeren weer wat perspectief te bieden.

We dienen oog te houden voor de ouderen in onze samenleving. Goede hulp in de huishouding of een lieve mantelzorger kan het verschil maken. Armoede bestaat nog steeds, ook in Zevenaar. Zevenaar heeft nu de Gelrepas ingevoerd. Deze is bedoeld voor eenieder met een minimuminkomen. Deze pas geeft korting op vele activiteiten. Het klinkt mooi maar Lokaal Belang hoort andere geluiden uit de samenleving. Het is namelijk een vervanging van een jaarlijkse uitkering die gezinnen vrij mochten besteden. Deze keuze is hen nu ontnomen. Wij wachten de evaluatie af.

Door de vraag van het COA om te komen tot de oprichting van een Gezamenlijke Vreemdelingen Locatie staat onze gemeente voor een belangrijke beslissing. Wij willen ons warm en welkom opstellen voor de vreemdeling in nood. Maar ook moeten wij opkomen voor de belangen van onze burgers. Zij hebben nog vele vragen. Daarom wil Lokaal Belang dat er eerst een gedegen onderzoek komt naar alle facetten van een GVL met al zijn voor en nadelen voordat er een definitief besluit komt.

27 oktober 2016DEFINITIEF GEZAMENLIJKE LOKALE PARTIJ NIEUWE GEMEENTE ZEVENAAR

Op donderdagavond 27 oktober j. l. hebben de leden van de lokale politieke partijen Lokaal Belang (Zevenaar), Belangen Gelders Eiland en Lijst Lobith-Tolkamer (beiden uit Rijnwaarden) gelijktijdig besloten om definitief te fuseren tot een gezamenlijke lokale partij “Lokaal Belang” in de nieuwe gemeente Zevenaar.

Nu de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zich beiden op 24 mei jl. hebben uitgesproken over het samengaan van de beide gemeenten, werd het tijd voor de drie genoemde lokale partijen om te onderzoeken of er een gezamenlijke toekomst als één politieke partij zou kunnen zijn. De drie lokale partijen zijn ieder afzonderlijk de afgelopen jaren gegroeid, mede door hun kennis, inzet en directe betrokkenheid. Immers, dicht bij de inwoners hun belangen direct oppakken en zorgen dat de beste oplossingen in beleid vertaald worden, wordt zeer gewaardeerd.

De drie lokale partijen die hun wortels al diep in hun huidige omgeving en samenleving hebben, kunnen door hun krachten te bundelen binnen één lokale partij, nog beter en zo maximaal mogelijk de inwoners en ondernemers na de fusie van dienst zijn. De besturen van de drie partijen hebben daartoe een overeenkomst tot definitief samensmelten getekend. De komende periode blijven de partijen met elkaar in gesprek om hun samensmelten inhoudelijk en wat betreft structuur verder vorm te geven voor hun gezamenlijke toekomst.

De gesprekken over de verdere toekomst van de genoemde partijen na het samensmelten tot één partij “Lokaal Belang” zullen in het kader staan van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2017. Vanaf 1 januari 2018 wanneer de nieuwe gemeente Zevenaar formeel gefuseerd is, zal de nieuwe partij formeel als één partij gaan functioneren. Tot die tijd opereren de partijen in ieder geval nog zelfstandig, ook politiek gezien.

4 oktober 2016Overlijdensbericht Peter Koops

Aan alle leden van onze partij,

Bestuur, Fractie, Wethouders en actieve leden van Lokaal Belang zijn zeer aangeslagen door het trieste bericht dat ons zeer geliefde en zeer gewaardeerde raadslid Peter Koops is overleden.

Peter was, na een periode van tijdelijke vervanging, sinds 25 mei j.l. wederom als raadslid actief. Ondanks zijn immer aanwezige positieve instelling en uitstraling heeft Peter het gevecht met zijn aanhoudende en telkens terugkerende ziekte helaas toch niet kunnen overwinnen.

Wij verliezen in Peter onze huidige en toekomstige lijsttrekker, fractieleider en potentiële wethouder. Hij gold ook als ons opvolgende politieke boegbeeld, waar hij ontzettend zin in had.

Wij zullen Peter zijn kwalitatieve leiding met altijd vrolijke uitdrukking en zeer positieve levenshouding erg gaan missen. Hij wilde, hoe ziek dan ook, desondanks alle politieke info blijven ontvangen om gevraagd en ongevraagd de nodige adviezen aan de fractie te kunnen blijven geven.

Peter was en is een voorbeeld voor velen…...

Wij wensen Esther en kinderen heel veel sterkte om het grote verlies van Peter samen te verwerken,

Namens het bestuur,
Albert Nass, partijvoorzitter

23 juni 2016INTENTIE GEZAMENLIJKE LOKALE PARTIJ NIEUWE GEMEENTE ZEVENAAR

Op donderdagavond 23 juni jl. hebben de lokale politieke partijen Lokaal Belang (Zevenaar), Belangen Gelders Eiland en Lijst Lobith-Tolkamer (beiden uit Rijnwaarden) de intentie uitgesproken om te fuseren naar een gezamenlijke lokale partij in de nieuwe gemeente Zevenaar.

Nu de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar zich beiden op 24 mei jl. hebben uitgesproken over het samengaan van de beide gemeenten, is het tijd voor de drie genoemde lokale partijen om te onderzoeken of er een gezamenlijke toekomst als één politieke partij zou kunnen zijn. De drie lokale partijen zijn ieder afzonderlijk de afgelopen jaren gegroeid, mede door hun kennis, inzet en directe betrokkenheid. Immers, dicht bij de inwoners hun belangen direct oppakken en zorgen dat de beste oplossingen in beleid vertaald worden, is zeer gewaardeerd.

De drie lokale partijen die hun wortels al diep in hun huidige omgeving en samenleving hebben, kunnen door hun krachten te bundelen binnen één lokale partij, nog beter en zo maximaal mogelijk de inwoners en ondernemers na de fusie van dienst zijn. De besturen van de drie partijen hebben daartoe een intentieovereenkomst getekend. De komende maanden gaan de partijen met elkaar in gesprek over een mogelijke gezamenlijke toekomst. De partijen zullen vervolgens in het najaar een definitief besluit nemen over het wel of niet samen gaan.

Alle drie partijen hebben op 23 juni, gelijktijdig maar apart, een algemene leden vergadering gehouden, waarbij de leden zich hebben uitgesproken achter de intentie te staan. Tijdens een feestelijke gezamenlijke afsluitende borrel is de intentieovereenkomst ondertekend door de verschillende partijvoorzitters in bijzijn van andere bestuursleden, fractieleden en partijleden.

De gesprekken over de toekomst van de genoemde partijen gaan over de mogelijkheden tot samengaan als één partij met de intentie de verkiezingen van november 2017 als één partij in te gaan. Tot die tijd opereren de partijen in ieder geval nog zelfstandig, ook politiek gezien.

19 mei 2016Herindelingsontwerp Rijnwaarden en Zevenaar

Op 27 januari 2016 heeft onze fractie ingestemd met het Herindelingsontwerp voor de herindeling van Rijnwaarden en Zevenaar. Echter, tijdens deze raadsvergadering zijn er ook een motie en amendement aangenomen die beiden betrekking hebben op een optimale bereikbaarheid van de gemeente Zevenaar. Dit is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet, de A12 en A15, en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop zijn van cruciaal belang. Hierbij dient in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de mogelijke doortrekking van het Witte Kruis met een aansluiting op het wegennet van 7Poort.

Voorzitter, de fractie van Lokaal Belang heeft deze motie en het amendement beiden mede ondertekent. Dit, omdat deze beiden prima aansluiten bij de visie en wensen van Lokaal Belang. Dit is door Lokaal Belang ook duidelijk verwoord tijdens de vergadering van de commissie middelen van 12 november 2015 en de raadsvergadering van 17 november 2015.
Hierin heeft Lokaal Belang o.a. het volgende gezegd:

Tekst uit betoog 12 november 2015

Deze fusie moet er 1 januari 2018 zijn. Daar gaan we voor, mits. Dit mits is zeer serieus en wil ik graag toelichten. In de periode vanaf nu tot het definitieve besluit moet de provincie concreet laten zien wat hun inspanning is. We zullen dan ook heel duidelijk een NEE laten horen in mei 2016 als dat onvoldoende is. Uit de laatste informatie over de A15/A12 is weer eens gebleken dat ook hier weer het grootste belang van Zevenaar en de nieuwe gemeente niet gediend is. Het lijkt erop dat alles weer jaren opschuift en dus ook mogelijk de aansluiting Oost op de A12. Dit is onaanvaardbaar, omdat het funest is voor Zevenaar en de nieuwe gemeente. Hier kan de provincie laten zien wat ze met Zevenaar willen. Er dient op zeer korte termijn met de provincie in gesprek worden gegaan en er dienen minstens twee resultaten uit te komen. De provincie gaat met een delegatie van Zevenaar en Rijnwaarden naar het ministerie om de aansluiting Oost op de A12 met prioriteit geregeld te krijgen. Ten tweede dient de provincie toe te zeggen mee te werken, ook financieel, aan een tijdelijke directe route vanaf ons bedrijventerrein naar een oprit op de A12, bijv. in Babberich. Hier kan de provincie laten zien hoe serieus men het meent een robuuste gemeente laten ontstaan. Wij willen voor a.s. dinsdag van het college vernemen wat de resultaten van het overleg met de provincie heeft opgeleverd. Kort samengevat: LB gaat voor een fusie op 1 januari 2018. Zijn de toezeggingen van de provincie op onze korte termijnvraag niet voldoende dan zal LB een fusie afwijzen en er niet aan meewerken. Dat is niet om dwars te liggen, maar omdat we dan onze verantwoordelijkheid naar Rijnwaarden niet kunnen waarmaken om een robuuste gemeente te kunnen worden. Het woord is geheel aan de provincie. Wij wachten af en hopen dat de provincie het belang van een mooie robuuste gemeente inziet. Einde citaat.

Tekst uit betoog Raadsvergadering 17 november 2015

Samengevat begrijpen wij dat de provincie helder heeft aangegeven dat ze de positie van de gemeenten op dit moment juist inschatten. Verder geeft de provincie aan bereid te zijn samen met de gemeenten druk uit te oefenen op het ministerie voor een versnelde ontsluiting op de A12 voor Zevenaar Oost. We zijn verheugd dat de provincie nu al een studie is gestart naar een alternatieve ontsluiting. Dat ze daarin meteen het Witte Kruis en de ringbaan Hengelder meenemen klinkt ons plezierig in de oren. De toezegging van de provincie om ons te helpen met het realiseren van dit alternatief, ook financieel, getuigt van realiteitszin. Weliswaar is dit alles toegezegd binnen een inspanningsverplichting. Wij begrijpen dat er op dit moment nog geen harde toezegging kan worden gedaan, maar dat deze er in mei 2016 wel moet zijn.

LB is blij met deze ontwikkeling en vindt dat er naar genoegen is gereageerd door de provincie op onze opmerkingen in de commissievergadering. LB is dan ook bereid om nu een JA te zeggen tegen een principebesluit tot een herindeling op 1 januari 2018. We hopen dat de provincie eind december, zoals toegezegd, met de resultaten van de alternatieve ontsluitingsstudie komt, zodat we weten waar we aan toe zijn. We gaan er verder vanuit dat we in de maanden tot mei 2016 voldoende hardheden krijgen over de fusie en daarbij de hulp van de provincie, zodat we ook in mei 2016 nog net zo positief zijn en definitief ja kunnen zeggen tegen de voorgenomen fusie.

Voorzitter, door het uitblijven van concrete toezeggingen vanuit de provincie inzake het herindelingsproces en de toenemende tijdsdruk heeft de fractie van Lokaal Belang op 1 april jl. een gesprek met burgemeester Jan de Ruiter, voorzitter van de stuurgroep, over o.a. dit onderwerp gehad. Tijdens dit gesprek hebben wij aangegeven dat vanwege het uitblijven van deze toezeggingen en de stroperige reacties en tegenwerking vanuit ons eigen college er binnen onze fractie een discussie op gang gekomen is, waarbij de vraag centraal staat of wij nog wel moeten instemmen met de voorgenomen fusie. Wij hebben burgemeester Jan de Ruiter tevens verzocht om onze zorg hier omtrent over te brengen aan gedeputeerde Markink en daarbij aangegeven dat de fractie van Lokaal Belang op korte termijn (binnen één week) een reactie van de heer Markink verwachtte. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de door uw allen ontvangen email van de heer Marking van 11 april jl. De inhoud van deze email bood onze fractie te weinig houvast, omdat er grote onzekerheden bleven bestaan over de door de raad aangedragen wensen m.b.t. bereikbaarheid en ontsluiting van de nieuwe gemeente Zevenaar.

Voorzitter, door de blijvende onzekerheid, ook na de ontvangen email van de heer Markink, nam de irritatie over de voorgenomen herindeling binnen onze fractie alleen maar toe. Vandaar dat wij op 13 april jl. een brief aan onze burgemeester hebben verzonden met de oproep om onze zorgen over het uitblijven van resultaten blijvend en continu onder de aandacht van de Provincie te brengen.

Tijdens het regulier bestuurlijk overleg van 18 april jl. tussen de stuurgroep en de provincie is de inhoud van onze brief van 13 april besproken. De uitkomst en toezeggingen van dit gesprek heeft u kunnen lezen in de door u ontvangen brief van 20 april jl. Een van de toezeggingen in deze brief was dat de gedeputeerde de heer Markink bereid was om de fracties te bezoeken. Voorzitter, zoals bij u bekend heeft de fractie van Lokaal Belang gebruik gemaakt van deze uitnodiging. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 9 mei jl.

Onderwerp van gesprek tijdens deze bijeenkomst was de door Lokaal Belang verzonden brief van 13 april jl. Naar aanleiding van deze brief had gedeputeerde Markink reeds toegezegd de conclusies van verschillende verkeersonderzoeken naar de raden te communiceren, waaronder het onderzoek verricht door Goudappel Coffing en rondom het Witte Kruis. Dit is een wens van Lokaal Belang. Tijdens dit gesprek heeft de heer Markink verder aangegeven dat, mede gelet op wet- en regelgeving (met name stikstofproblematiek in de nabijheid van Natura 2000 gebied) doortrekking van het Witte Kruis niet kansrijk te achten. De doortrekking van het Witte Kruis is MER-plichtig. Echter, indien gewenst, is de provincie bereid mee te werken aan een mer-procedure waarin de voor- en nadelen en (milieu)effecten van verschillende alternatieven nader in beeld worden gebracht. Op basis van de uitkomsten kan een zorgvuldigere afweging en dito besluitvorming plaatsvinden. Het initiatief voor het opstarten van een mer-procedure ligt in dit geval bij de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. Wel dienen er nadere afspraken over de verdeling van de kosten te worden gemaakt, waarbij een fifty fifty verdeling volgens de provincie reëel is. Tijdens de raadsvergadering van 24 mei a.s. zal onze fractie dan ook met een motie komen om dit onderzoek te laten uitvoeren.
Tot slot wist de heer Markink nog te melden dat het op ons verzoek gevoerde bestuurlijk overleg met een vertegenwoordiging van de minister van Infrastructuur en Milieu over de aansluiting Zevenaar Oost er toe geleid heeft dat de provincie recentelijk een brief van de minister heeft ontvangen op basis waarvan zij namens de regiopartijen schriftelijk zal bevestigen dat doorstroming op de A12 en de bereikbaarheid van Zevenaar Oost als prioriteit worden aanmerkt voor het aanbestedingsproces van het hoofdproject doortrekking A15 / verbreding A12. Met de inhoud van de brief van de minister bent u bekend. Al met al waren dit de drie antwoorden waarop Lokaal Belang zat te wachten.

Voorzitter, tot slot wil onze fractie nog wel even kwijt dat zij het overleg met de provincie als een verademing heeft ervaren. De door onze fractie opgevraagde onderliggende stukken werden zondermeer door de provincie verstrekt. Dit in tegenstelling tot onze eigen organisatie. Hier moest op een bepaald moment een dreiging van een WOB verzoek leiden tot het verstrekken van gegevens. Ook de beantwoording op onze vraag over de kosten van een jaar uitstel van de fusie was zwaar onder de maat. Dit geldt ook voor de beantwoording in tweede instantie op deze vraag. Voorzitter, Zevenaar kan hier nog veel leren van de werkwijze en omgang met raadsleden van de provincie.

Voorzitter, het is dan ook te danken aan de daadkracht bij de provincie dat onze fractie op 24 mei a.s. zal instemmen met het thans voorliggende Herindelingsontwerp. Wel willen wij nog onze zorg uiten over het feit dat de fractie van Lokaal Belang haar twijfels heeft over het tijdig goed inrichten van de nieuw te vormen (personele) organisatie.

5 april 2016Voorbereidingskrediet GVL

Voorzitter en de leden van deze commissie,

December 2014 werd de raad met enig spoed bijeengeroepen voor een besloten bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst was de COA ook vertegenwoordigd. Tijdens deze bijeenkomst werd het duidelijk dat het IND mogelijk uit Zevenaar zou verdwijnen en dat de kleine keten de wens had om geografisch dicht bij elkaar gevestigd te zijn. Zevenaar was en is een optie voor de kleine keten. Een van de overwegingen was daarbij de werkgelegenheid voor Zevenaar en omgeving.

De vertegenwoordiger van het COA heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat alle kosten van voorlichting aan burgers en onderzoekskosten voor rekening van de COA zouden komen. Een mogelijke komst van een GVL zou de gemeente Zevenaar geen geld kosten. Dat hebben wij als Lokaal Belang ook altijd gecommuniceerd naar onze achterban en de inwoners tijdens de inloopbijeenkomsten.

Na deze bijeenkomst heeft de Raad ruim een jaar moeten wachten, er zijn diverse vragen gesteld over de huidige stand van zaken. Nu wordt de gemeenteraad gevraagd het college te machtigen tot een uitgave, in de vorm van een voorbereidingskrediet ten behoeve van verdere planvorming, het principebesluit en definitieve besluitvorming.

Voorzitter, we hebben het vandaag niet over de ethische kwestie of zevenaar vluchtelingen moet opvangen, want die vraag ligt niet voor. De fractie van LB kijkt vanuit een andere visie naar dit voorstel. Duidelijk is dat met ruim een jaar tijd, het college niet is gelukt om sluitende afspraken te maken met het COA.

Voorzitter staatsrechtelijk gezien is de begroting een machtiging aan het college om uitgaven te doen met het maximum zoals weergegeven in de begroting. Puur juridisch bekeken zijn er nu uitgaven gedaan die buiten de geldende begroting vallen en daarmee dus onderwerp van discussie zijn.

Voorzitter wat de fractie van Lokaal Belang verbaast is de alinea onder het kopje ‘de raad kan besluiten geen krediet beschikbaar te stellen’. Daaruit kan opgemaakt worden dat het college ervoor kiest om de prioritering aan te passen, met ander woorden: het GVL project krijgt prioriteit en andere zaken blijven liggen. De gemeenteraad heeft een begroting vastgesteld en de lijnen uitgezet. Het is in dat geval niet aan het college om de prioritering aan te passen en het project GVL voorrang te geven zonder een goedkeuring cq. wijziging van de geldende begroting. Mocht het college een andere mening zijn toegedaan, dan is dat voor rekening van het college.

Lokaal Belang kan haar achterban niet uitleggen dat de planvorming de inwoners €265.000 kan kosten indien de gemeenteraad bij een latere voorstel van oordeel is om geen medewerking te verlenen aan dit project. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het nog onzeker is of de gemeente Zevenaar de door haar "voorgeschoten" kosten terugkrijgt indien de raad, na uitkomst van de aanvullende onderzoeken zou besluiten om alsnog niet akkoord te gaan met dit project.

De fractie van Lokaal Belang kan derhalve het voorstel niet goedkeuren wegens ontbreken van sluitende afspraken. De fractie van Lokaal Belang komt tot de slotsom de raad te adviseren het voorstel niet in behandeling te nemen en het voorstel aan te houden tot het moment dat het college sluitende afspraken heeft gemaakt en wenst deze conclusie in stemming te brengen.

26 februari 2015Staken verzet tegen sluiting Griethse Poort

Hieronder vindt u de verklaring van de fractie met betrekking tot het staken van het verzet tegen het sluiten van de Griethse Poort, zoals uitgesproken in de raadsvergadering van woensdag 25 februari.

Tijdens de afgelopen commissievergadering werd er al behoorlijk emotioneel ingesproken en gediscussieerd over het al dan niet openblijven van de Griethse Poort en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden aan het onderliggende wegennet.

Wat valt op te maken over dit onderwerp is dat er zowel negatieve als positieve zaken zijn en dat er naast verliezers ook winnaars zijn.

Wat te denken van de bewoners aan de Arnhemseweg, welke weg mede door het doortrekken van de A15, veel verkeer te verwerken krijgen. Maar er zullen ook wegen zijn, waarbij dit juist minder zal worden zoals de Doesburgseweg, mocht de GP dicht gaan, of het Oosteinde.

Toch wil ik u even mee terug nemen in de tijd en enkele belangrijke data noemen waarop men wederom besluit om een betere aansluiting van rijksweg 15 op de A12 te geven, overigens met dank aan het WOB verzoek ingediend door het CDA.

We schrijven het jaar 1968. Zevenaar had op dat moment rond de 20.000 inwoners en het was het jaar waarin Prinses Beatrix de eerste Metrolijn opent in Rotterdam, Jan Janssen als eerste Nederlander ooit de Ronde van Frankrijk wint, Martin Luther King wordt vermoord in Memphis maar ook waarin het Rijkswegenplan was voorzien dat rijksweg 15 oostelijk van Ressen zou worden verlengd via de Lingewaard en de Rijnwaarden bij Babberich.

Jaren blijft het dan stil rond doortrekking van de A15 tot er in 2005 wordt gestart met een onderzoek naar 2 varianten.

 • De eerste is het verlengen van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12;
 • De andere variant is het verbreden en verbeteren van de bestaande routes (A50/A12 en N325), in combinatie met het verbeteren van het openbaar vervoer.

Er wordt uiteindelijk gekozen voor de eerste variant: verlengen A15 van knooppunt Ressen naar de A12.

Op 4 juli 2006 heeft de gemeente Zevenaar in principe besloten tot realisatie van de nieuwe aansluiting Hengelder / 7Poort. Hierbij is ook aangegeven dat de aansluiting A12 ter hoogte van Hengelder een voorwaarde is voor de uitgifte van het regionale bedrijventerrein 7Poort. Met de nieuwe oprit is tevens aangegeven dat de aansluiting Griethse Poort hiermee komt te vervallen.

Op 12 december 2007 heeft er een constructief overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat en enkele collegeleden. Hierbij is nogmaals aangegeven dat Zevenaar in principe heeft besloten tot de realisatie van een nieuwe aansluiting op de A12 ter hoogte van Hengelder en dat in verband hiermee de Griethse Poort als aansluiting komt te vervallen. was er nog geen afgerond onderzoek naar een 2 x ½ aansluiting, waarbij is aangegeven dat wanneer deze aansluiting er mocht komen de aansluiting bij Groot Holthuizen en Hengelder wordt overruled.

Op 9 april 2008 zijn deze voornoemde punten nogmaals bekrachtigd door de Gemeente Zevenaar middels een intentieverklaring en wordt er gelijktijdig door het Rijk reeds gestart met de voorbereidingen voor een milieueffectrapportage met betrekking tot doortrekking A15 en waarbij Rijkswaterstaat heeft aangegeven Zevenaar niet meer te steunen in haar verzoek om de Griethse Poort open te houden.

Op 22 juni 2011 wordt bekend dat de A15 bij Bemmel in Gelderland wordt doorgetrokken. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft daarover afspraken gemaakt met de provincie Gelderland en de stadsregio Arnhem/Nijmegen.

In het werkboek van 8 november 2012 met betrekking tot “ambities inpassing Zevenaar doortrekking A15 Verbreding A12” staat wederom aangegeven dat Zevenaar nog steeds voorstander is van de variant, waarbij de op- en afrit in westelijke richting gehandhaafd blijft, maar waarbij in het werkboek ook de optie voor afsluiting van de Griethse Poort wordt benoemd en er ambities voor beide mogelijkheden worden aangegeven.

In de tussenliggende periode van 2010-2014 is de minister diverse malen verzocht om de aansluiting Griethse Poort geheel dan wel gedeeltelijk open te houden.

Na diverse verzoeken aan de minister heeft ze eerst in 2012 en later nogmaals in 2014 aangegeven achter haar standpunt te blijven staan: sluiting Griethse Poort.

ZEVENAAR STAAT VOOR EEN VOLDONGEN FEIT !!!!!!!!!!!!!

Net zoals iedere Politieke Partij in Zevenaar heeft ook Lokaal Belang aangegeven dat sluiting van de Griethse Poort onbespreekbaar is. In het coalitieakkoord van de PvdA, D66 en Lokaal Belang is nogmaals aangegeven dat het niet acceptabel is dat de Griethse Poort naar de A12 gesloten wordt en waarbij ook staat aangegeven dat de gemeente zich maximaal dient in te spannen om minimaal de op- en afrit in de richting van Arnhem te behouden. Uiteraard hadden wij dit niet op deze wijze in het coalitieprogramma opgenomen, met de kennis van nu.

Gezien de onlangs via WOB verzoek opgevraagde en ontvangen stukken, was dit voor de fractie van Lokaal Belang net als voor de andere fracties niet bekend dat er in het vorige college (periode 2006-2010) reeds een intentieovereenkomst was getekend, echter nog wel met een slag om de arm aangaande de definitieve vorm van de Griethse Poort (mogelijkheid tot halve op- en afrit).

Ondanks de inzet van de vorige colleges en het huidige college en de jarenlange lobby’s van de diverse partijen en belanghebbenden, heeft dit niet het gewenste resultaat opgeleverd en staat Zevenaar, door de beslissing van de Minister, voor een voldongen feit !!!!!!!!!!!!

Resumerend mag men, na 2 brieven van Minister Schultz van Haegen, 2-3 collegeperioden en 9 jaar verzoeken indienen, er helaas toch gevoeglijk van uitgaan dat de minister niet zal terugkomen op haar keuze en de Griethse Poort alsnog open laat.

Op basis van de laatste brief van december 2014 van de minister, heeft Lokaal Belang doen bewegen om deze, naar nu blijkt, ongelijke strijd te staken en te kiezen voor de mogelijkheden om Zevenaar op een zo goed mogelijke manier te ontsluiten en de kansen te pakken die ons nu worden gegeven.

Het project VIA A15 kent een aantal officiële momenten. Op dit moment bevindt het project zich in de planuitwerkingsfase, waarin het standpunt wordt uitgewerkt in een ontwerp tracé besluit (OTB).

Tijdens het indienen van het OTB heeft Zevenaar nog de mogelijkheid om haar zienswijze met betrekking tot o.a. financiering en het onderliggende wegennet kenbaar te maken. Zevenaar heeft hierna niet meer de mogelijkheid om nog in hoger beroep te gaan tegen dit OTB, omdat de crisis- en herstelwet dit onmogelijk maakt.

Zevenaar zal nu vol gas moeten geven om alle wensen en ideeën van o.a. omwonenden en belanghebbenden te inventariseren en voor eind Q1 in kaart te brengen en aan te geven, waarna het Ontwerp en Tracé Besluit uiteindelijk in Q2 gereed moet zijn.

In de rapportage “streefbeeld verkeersstructuur kern Zevenaar” staan 4 varianten aangegeven. Dit zijn mogelijke opzetten die al zijn aangedragen, maar waarbij nog niets vaststaat.
Variant 2, met het doortrekken van de weg Reisenakker richting nieuwe aansluiting A15, vinden wij alleszins de moeite waard om deze nader te onderzoeken en uit te werken. In dit verband wijzen wij op de mogelijkheden die ontstaan om met name het vrachtverkeer buiten de kern om te leiden. Wij beseffen dat dit fractioneel zou zijn en de ontstane situatie van de Arnhemseweg niet oplost. De huidige afwijzing van dit alternatief vinden wij wat te kort door de bocht. Wij vertrouwen erop dat deze opmerking meegenomen wordt in de toekomstige planvorming.

Lokaal Belang beseft zich terdege dat de komende werkzaamheden zeker de nodige overlast veroorzaken, maar wat wij wel hopen is dat de werkzaamheden zo uitgevoerd gaan en kunnen worden dat er voor de aanwonenden en inwoners de overlast tot een minimum beperkt kan worden

4 december 2014Zienswijze OZB Zevenaar Lokaal Belang

De fractie van Lokaal Belang heeft met opperste verbazing kennis genomen van de wijze waarop een raadslid van het CDA, op 29 november j. l. tijdens het T.V. programma van “ Een Vandaag” zich heeft uitgelaten. Immers, het betreffende raadslid was tot maart j. l. als coalitiegenoot, mede verantwoordelijk voor de verhoging van de OZB voor 2015 met 9%. De huidige coalitie heeft wel, o.a. om de culturele instellingen te kunnen behouden, deze extra verhoogd met 7% tot de vermelde 16%, wat inderdaad een forse stijging is.

Bij genoemd raadslid was / is ook nadrukkelijk bekend dat de gemeente Zevenaar ook in 2014, bij de 22 gemeenten met de laagste woonlasten behoort, dus dat er maar 21 gemeenten lagere en 372 van de 393 gemeenten juist hogere woonlasten hebben.

Bij genoemd raadslid was ook bekend dat “ Vereniging Eigen Huis”, een momentopname inzake verhoging OZB voor 2015 had weergegeven, slechts gebaseerd op 109 van de in totaal 393 gemeenten. Door VEH waren en zijn helaas ook niet de resterende woonlasten betrokken, gegevens waarover ze wel beschikten, anders zou Zevenaar veel gunstiger zijn weergegeven.

De fractie van Lokaal Belang vindt het daarom zeer kwalijk dat genoemd raadslid, die volledig op de hoogte was van de gegevens inzake OZB, maar ook van alle woonlasten van 2014, niet de zeer gunstige positie van Zevenaar daarbij heeft uitgedragen, maar alleen de verhoging van de OZB, welke zeer gechargeerd is/was weergegeven, juist verder heeft versterkt. Van een goed en betrokken raadslid mag verwacht worden dat hij in die situatie juist de positieve belangen van de gemeente Zevenaar voorop stelt, maar helaas. Wij kunnen nu alleen maar concluderen dat hij louter, vanuit zijn nieuwe rol als oppositie, daardoor de potentiële bedrijven en toekomstige bewoners zeer heeft ontmoedigd om zich in Zevenaar te gaan vestigen.

Nu amper 1 week later is duidelijk geworden dat er al 2 gemeenten zijn, waarvan 1 zelfs uit de Liemers, die tot een nog hogere verhoging van de OZB heeft besloten. Dat Zevenaar in de Liemers de hoogste OZB heeft, zoals door een raadslid recent in de raad is uitgesproken en op de site van het CDA letterlijk is weergegeven, is dan ook pertinent onjuist.

Onderzoek wijst uit dat:

Gemeenten OZB Woonlasten per huishouden
Duiven ca. 240 euro ca. 740 euro
Rijnwaarden ca. 220 euro ca 800 euro
Montferland ca. 310 euro ca. 725 euro
Westervoort ca. 300 euro ca. 850 euro
Zevenaar ca. 280 euro ca. 590 euro

Arnhem zal voor 2015 een OZB hebben van ca. 315 euro en Lingewaard heeft een OZB van zeker 420 euro. Hieruit blijkt dat de woonlasten van Zevenaar 20 % goedkoper zijn, dan Duiven die op een mooie 2e plaatst staat qua woonlasten. Dat de fractie van Lokaal Belang dat alles ten zeerste betreurt, behoeft geen verder betoog. Zoals door VEH is gemeld, zullen de definitieve bedragen voor 2015 van de vastgestelde WOZ en de totale woonlasten van alle 393 gemeenten in het voorjaar van 2015 worden weergegeven. De fractie van Lokaal Belang is ervan overtuigd dat in 2015 de gemeente Zevenaar qua woonlasten landelijk nog bij de top 20 van de meest goedkope gemeenten zal behoren.

Vereniging Eigen Huis heeft in november 2014 een steekproef gehouden onder 109 gemeenten. Het aantal gemeenten in Nederland bedraagt op 1 januari 2015: 393, zodat er 284 gemeenten niet betrokken zijn in de informatie.

Opmerking:

109 gemeenten in een steekproef uit een totaal van 393 gemeenten lijkt een behoorlijk betrouwbaar resultaat te geven. Dit is alleen het geval als de steekproef aselect zou zijn geweest. Dit is geenszins het geval. Dat blijkt onderstaan wel uit de verdere analyse.

II.:
In de steekproef zijn een viertal waarden bekeken: de OZB en dan met name de procentuele stijging, de rioollasten, de afvalstoffenheffing en de totale woonlasten.
Opmerkingen: Vereniging Eigen Huis heeft alleen maar de procentuele OZB verhoging uitgedragen. De uiteindelijke hoogte van de OZB, de hoogte van de rioollasten, de hoogte van de afvalstoffenheffing en de hoogte van de totale woonlasten worden op geen enkele wijze uitgedragen, behalve in de tabelletjes, die er wel degelijk zijn. Door alleen de procentuele verhoging van de OZB tot thema te verheffen wordt alles uit zijn context gehaald.

III.:
Analyse:
Zevenaar komt in de steekproef er als hoogste procentuele stijger voor wat de OZB betreft uit. Door de andere 284 gemeenten niet mee te nemen is het zeer wel denkbaar dat er nog andere gemeenten komen, die hoger uit zullen komen. (inmiddels is al bekend, dat dit zeker al voor 2 gemeenten het geval is).

Door de hoogte van de OZB niet mee te nemen krijgt de procentuele stijging een onjuiste lading. Uit de steekproef van 109 gemeenten blijkt dat er 33 gemeenten een hogere OZB hebben dan Zevenaar. Er zijn uit de steekproef 75 gemeenten met een lagere OZB. Betrekken we de andere 284 gemeenten (met de bekende waarden van 2014!) erbij dan komt er een heel ander beeld te voorschijn. Er blijken dan 165 gemeenten een hogere OZB te hebben dan Zevenaar en 227 een lagere OZB dan Zevenaar. Gelet op het feit dat van de 284 gemeenten de stijging voor 2015 nog niet bekend is zal het resultaat zeker nog ten gunste van Zevenaar wijzigen. Het is niet ondenkbaar dat Zevenaar ergens in het midden uitkomt. Op deze manier krijgt de procentuele stijging een heel andere waarde.

Uit de steekproef van 109 gemeenten van “ Vereniging Eigen Huis” blijkt dat de totale woonlasten van Zevenaar zodanig laag zijn dat er slechts 11 gemeente een lagere woonlast hebben en er 98 gemeenten een hogere woonlast hebben. Betrekken we de andere 284 gemeenten (met de bekende waarden van 2014!) erbij dan komt er een heel ander beeld te voorschijn. Er blijken dan slechts 21 gemeenten een lagere woonlast te hebben dan Zevenaar en maar liefst 372 gemeenten een hogere woonlast te hebben dan Zevenaar. Gelet op het feit dat van de 284 gemeenten de stijging voor 2015 nog niet bekend is zal het resultaat zeker nog ten gunste van Zevenaar wijzigen. Het is niet ondenkbaar dat Zevenaar ergens in de top 20 van de goedkoopste gemeenten uitkomt.

Conclusie:
De publicatie van Vereniging Eigen Huis geeft een totaal vertekend beeld van de situatie in Zevenaar. Dit is laakbaar en mogelijk bewust gedaan om de aandacht op het eigen huis te vestigen. Wel wordt daarmee het belang van de gemeente Zevenaar geschaad. Doordat Vereniging Eigen Huis de publiciteit via Een Vandaag heeft gezocht is Zevenaar ten onrechte bij een groot publiek als een dure gemeente neergezet. De rol, die het CDA daarbij heeft gespeeld heeft het beeld nog, willens en wetens, extra beschadigd.

Geacht college, wat gaat u er aan doen om het voorgaande recht te zetten?

Namens de fractie van Lokaal Belang,

Peter Koops
Fractievoorzitter

24 september 2014Dag jarige Afra

Namens het bestuur van Lokaal Belang feliciteren wij jou vandaag van harte met je 18e verjaardag. Wij zijn, zoals al eerder aan jou hebben laten weten, erg blij met jou als versterking binnen onze partij. Jij bent bovendien een super uitzondering voor de partij en een stimulans voor vele andere jongeren. Immers, jij was en bent het jongste lid van onze partij en wordt hedenavond al op je 18e verjaardag als nieuw commissielid in de raad aangekondigd en in de eerstvolgende commissievergadering beëdigd.

Jouw aanmelding en versterking van onze partij is voor het bestuur aanleiding om in de statuten de minimale leeftijd van 18 jaar te laten vervallen en in het huishoudelijk reglement 16 jaar op te nemen. O.a. deze wijzigingen zullen in de eerstkomende ledenvergadering aan de leden worden voorgelegd. Wij hopen dat jij veel werkplezier aan jouw commissielidmaatschap gaat beleven; een stimulans blijft voor meerdere jongeren en vertrouwen erop dat jouw inbreng een frisse kijk en pure versterking zal zijn.

Wij zijn trots op jou en hopen dat jij nog lang onze gelederen zult blijven versterken in toekomstige functies binnen de partij en wensen jou en jouw naasten een hele fijne en gezellige verjaardag.

Namens het bestuur,
Albert Nass, voorzitter

22 mei 2014De coalitie is er klaar voor!

De coalitiepartners van Zevenaar, Lokaal Belang, D66 en PvdA, hebben de laatste puntjes op de I gezet en zijn er klaar voor. Het coalitieakkoord en de voorlopige portefeuilleverdeling is klaar. Niets staat de benoeming van de vijf nieuwe wethouders door de gemeenteraad nog in de weg. Dit gaat dan ook gebeuren in de raadsvergadering van woensdag 28 mei 2014.

Met als titel “Samen vooruit, werkt!” is een coalitieakkoord opgesteld, waarin de coalitiepartners aangeven hoe ze de komende vier jaar de stad willen gaan besturen.

Dit coalitieakkoord zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd met de vraag het te transformeren tot een bestuursprogramma. Hiermee krijgt dit politiek-bestuurlijke document een zo breed mogelijke basis. Dit achten de coalitiepartners in het belang van de gemeente Zevenaar. Bespreking zal plaatsvinden in de bijeenkomsten van de raadscommissies en raad van juni.

De coalitiepartners hebben er zin in en gaan vol positieve energie aan de slag!

22 mei 2014Coalitieakkoord 2014-2018

U kunt het volledige coalitieakkoord hier bekijken.

16 mei 2014Voortgang coalitieonderhandelingen Zevenaar

De beoogde coalitiepartners van Zevenaar, Lokaal Belang, D66 en PvdA, hebben de coalitieonderhandelingen zo goed als afgesloten. Er is overeenstemming over de concept-portefeuilleverdeling. In het bij dit persbericht gevoegde overzicht treft u de verdeling aan.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het coalitieakkoord. In de raadsvergadering van 28 mei zullen de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd worden. De coalitiepartners kijken met een positief gevoel terug op de onderhandelingen en hebben vertrouwen in de samenwerking. Ze zijn er klaar voor.

Namens de onderhandelaars,
De raadsgriffier van Zevenaar
J.E. Krosse

16 mei 2014Portefeuilleverdeling

Lokaal Belang
Anja van Norel (100%)
Lokaal Belang
Toon Albers (100%)
Lokaal Belang
Gerard Hendriksen (60%)
 • RO
 • Volkshuisvesting
 • EZ
 • Project Centrum
 • Vrijetijdseconomie
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Openbare ruimte
 • Gemeentereiniging
 • Verkeer en Vervoer
 • Vastgoed
 • Financiën
 • Cultuur
 • Sport
D66
Tienke van der Werf (100%)
PvdA
Stef Bijl (100%)
Burgemeester
Jan de Ruiter
 • Decentralisatie:
  • Jeugdzorg
  • Passend onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Onderwijs
 • Cultureel educatieve instellingen
 • Kunst
 • Milieu/duurzaamheid/Natuur
 • P & O
 • Publieksdienstverlening
 • Deregulering
 • Decentralisatie:
  • AWBZ / WMO
  • Arbeidsparticipatie
  • Coördinerend PH decentralisaties
 • Sociale Zaken
 • Welzijn
 • Wijk coördinatie
 • Vrijwilligers (beleid)
 • ICT
 • Openbare orde
 • Veiligheid
 • Handhaving
 • Huisvesting
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Representatie

9 mei 2014Harry Staring gaat weer leiding geven aan de fractie van Lokaal Belang.

Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur van Lokaal Belang gaat Harry Staring na vier jaar wethouderschap de leiding van de fractie weer op zich nemen.

De uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart j. l. zijn voor Lokaal Belang Zevenaar uiterst succesvol verlopen. Bij de verkiezingen in maart 2010 was Lokaal Belang al gegroeid van 5 naar 9 raadszetels. Nu kwam daar nog een zetel bij en groeide de fractie van 9 naar 10 raadszetels. Deze verdere groei vraagt om een grote verantwoordelijkheid vanuit de fractie en vanuit het bestuur van Lokaal Belang. Naast deze verantwoordelijkheid ligt er bovendien ook een grote uitdaging om de ingeslagen weg naar verjonging binnen de partij verder gestalte te geven. Immers, binnen 4 jaar zijn er weer verkiezingen en ook dan wil Lokaal Belang er als sterke partij staan met een krachtige fractie.

De communicatie met onze inwoners zal in deze snel veranderende tijd zo optimaal mogelijk, maar vooral ook persoonlijk, dienen te blijven. Om naast de bestuurlijke verantwoordelijkheden, gelijktijdig de verjonging binnen de fractie gestalte te kunnen geven, is een sterk en ervaren fractieleider een “must”. Het bestuur van Lokaal Belang heeft daarom een dringend beroep op Harry gedaan om de leiding te nemen bij het vormen van een goede en sterke fractie.

Harry Staring heeft aan deze oproep gevolg gegeven. "Het bestuur heeft mij gevraagd om de communicatie naar de inwoners te verzorgen. Gelet op mijn grote betrokkenheid bij Lokaal Belang en de langdurige ervaring kon ik deze vraag van het bestuur uiteindelijk alleen maar positief beantwoorden. Het was voor mij wel een zware afweging, omdat ik daardoor mijn wethouderschap diende op te geven. Ik zal echter met veel inzet en grote betrokkenheid al mijn ervaringen en kwaliteiten inzetten om Lokaal Belang nog krachtiger en groter te maken.
Mijn inzet zal zijn dat er een georganiseerde fractie staat alsmede dat er goede verbindingen zijn met de coalitie partijen, de collegeleden en het bestuur en de leden van Lokaal Belang. Op deze manier kan er over 4 jaar een fractie staan die naadloos voor de eventuele opvolging kan zorgen. Verder zal ik het aanspreekpunt zijn en blijven van en naar onze inwoners, zodat er een groot draagvlak binnen onze gemeente voor Lokaal Belang blijft.”, aldus Harry Staring.

“Ik heb grote waardering en veel respect voor het zwaarwegende besluit, dat Harry Staring heeft genomen om het partijbelang te laten prevaleren boven zijn persoonlijke belang” aldus de voorzitter van Lokaal Belang, Albert Nass. “Alleen een grote en echt betrokken leider, kan dat opbrengen.”

De fractie van Lokaal Belang heeft zeer recent uit hun midden de 3 beoogde wethouders voor de nieuwe coalitie met PvdA en D66 gekozen, te weten; Anja van Norel uit Zevenaar; Toon Albers uit Angerlo en Gerard Hendriksen uit Zevenaar.

Wij hebben er vertrouwen in dat wij met een sterke fractie en deze drie wethouders ‘Samen uw Belang’ optimaal kunnen behartigen.

Harry Staring Fractie voorzitter en Albert Nass Bestuursvoorzitter

9-4-2014Beoogde coalitie Lokaal Belang, PvdA en D66 in Zevenaar

Lokaal Belang gaat samen met de PvdA en D66 de mogelijkheden onderzoeken om een coalitie in Zevenaar te vormen. Na een tweetal gespreksrondes zijn dit de drie partijen die proberen om op korte termijn tot een coalitieakkoord te komen.

Positief

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart heeft Lokaal Belang alle partijen uitgenodigd voor een gesprek. De VVD heeft op voorhand aangegeven een coalitie met Lokaal Belang uit te sluiten. Met het CDA, de PvdA, de SP, D66 en Sociaal Zevenaar zijn een tweetal verkennende gesprekken gevoerd. “Deze zijn allemaal erg positief en open verlopen”, aldus voorzitter van Lokaal Belang Albert Nass.

Driepartijencoalitie

Alle door Lokaal Belang uitgenodigde partijen spraken tijdens de eerste bespreking de wens uit om tot een driepartijencoalitie te komen. Na het naast elkaar leggen van de wensen na het tweede gesprek, werd de vorming van een driepartijencoalitie van Lokaal Belang, de PvdA en D66 een logische. “We hebben aangegeven dat we het binnen de te vormen coalitie belangrijk vinden om elkaar ruimte te geven, te respecteren en aan te vullen”, laat voorzitter Nass weten, “Eigenlijk was er voor geen enkele variant een belemmering, maar hebben de drie partijen de voorkeur voor elkaar uitgesproken”.

27-3-2014Laatste raadsvergadering gemeente Zevenaar raadsperiode 2010-2014

Woensdag 26 maart was het helaas zover. De (voorlopig) laatste raadsvergadering voor o.a. vijf fractieleden van Lokaal Belang Zevenaar.

Wij danken Fred Koeman, Johnny Swaters, Gerrit Groenewoud, Tonnie Burgers en André Bulten voor hun inzet de afgelopen jaren!

25-3-2014Lokaal Belang aanwezig in Babberich in forum over verkeerssituatie

In een druk bezochte bijeenkomst in de Borg hebben de inwoners van Babberich op dinsdagavond 25 maart j.l “een hartig woordje” gesproken met de politiek. Vrijwel alle politieke partijen uit Zevenaar waren aanwezig. Lokaal Belang ook. Peter Koops zat namens Lokaal Belang in het forum. Een groot aantal raadsleden van Lokaal Belang zaten in de zaal. Door een drietal Babberichse inwoners werd de problematiek helder neergezet. Onder leiding van William Swaters werden de politieke vertegenwoordigers aan de tand gevoeld. Lokaal Belang heeft aangegeven dat, hoewel het een ingewikkeld probleem is, omdat de wegen van de provincie zijn, ze op zeer korte willen gaan inventariseren welke eerste maatregelen er getroffen moeten worden om de overlast enigszins te beperken. Lokaal Belang zal dan m.b.t. deze maatregelen met een voorstel naar het College komen. Voor de lange termijn zal er grote druk op de provincie worden uitgevoerd.

Lokaal Belang bedankt de kiezers voor de behaalde winst op 19 maart.

Met genoegen en gepaste trots kijken wij terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. De kiezers hebben wederom hun vertrouwen uitgesproken door massaal hun stem uit te brengen op onze partij Lokaal Belang. In alle kieslokalen hebben wij, zonder uitzondering, veruit de meeste stemmen binnengehaald. Wat geeft dat weer een euforisch gevoel om op die avond te ervaren wederom te stijgen. Nu naar 10 raadszetels!

Wat een enorme stormachtige ontwikkeling heeft onze partij vanaf de oprichting in augustus 2004 doorgemaakt. In november 2004, tijdens de eerste gemeenteraadsverkiezingen, door de kiezers beloond met 5 raadszetels. Vervolgens tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2010, door nog meer kiezers beloond met een exceptionele winst van 5 naar 9 raadszetels en daardoor veruit de grootste politieke partij van Zevenaar. Nu tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 nogmaals door nog meer kiezers beloond, waardoor Lokaal Belang nog verder is gestegen als grootste politieke partij, nu naar 10 raadszetels!

Met 5 raadszetels hebben wij in november 2009 ons 5-jarig bestaan gevierd. In november 2014 vieren wij ons 10-jarige bestaan met 10 raadszetels! Wederom zullen wij dit lustrum gaan vieren, om verdere betrokkenheid en groei te blijven stimuleren.

De kiezers hebben begrepen dat wij de lokale belangen zeker ook tijdens de moeilijke economische crisisjaren tot heden, zo optimaal mogelijk zijn blijven behartigen. In een recente beoordeling van alle raadsfracties in Zevenaar door “De Gelderlander”, is Lokaal Belang wederom als beste raadsfractie met de hoogste score van 7,5 beoordeeld.

Tijdens het zeer gezellige samenzijn, na de verkiezingsuitslag van maart 2014, bij partycentrum Staring werd de behaalde verkiezingswinst gezamenlijk gedeeld en gevierd, waarbij ook lovende woorden zijn uitgesproken. Ik heb met gepaste trots allen weer zeer hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen 4 jaren, o.a. de fractie, de wethouders, de bestuursleden, de kandidaten en overige leden die hebben meegewerkt aan onze wederom geweldige campagne. Juist door deze totale zeer positieve wijze van “samen voor Lokaal Belang” gaan, is dit fantastische resultaat bereikt. Lijsttrekker Harry Staring heeft aansluitend ook allen bedankt, vooral ook de partners en achterban, die het resultaat mede mogelijk hebben gemaakt.

Als nog sterker geworden grootste partij zullen wij de onderhandelingen voor de coalitievorming starten en vertrouwen erop daarin wederom te zullen slagen, waarbij wederom meerdere wethouders ingezet zullen gaan worden. Immers hebben wij voldoende geschikte en ervaren (kandidaat)wethouders. De komende raadsperiode zal een periode worden die (wederom) beïnvloed zal worden door de nog aanhoudende huidige economische crisis, een terugtredende (rijks)overheid en de overheveling van rijkstaken naar de gemeente. Ondanks de beperkte financiële middelen zullen wij er alles aan doen om het maximale eruit te halen voor onze inwoners, instellingen en ondernemers, zonder dit financieel op hun bordje te leggen. Wij realiseren ons terdege dat er wederom een zware periode aan komt die het niet makkelijk maakt om de juiste beslissingen te nemen. Lokaal Belang is wederom bereid om daar alles aan te doen en zich maximaal in te zetten om met de juiste visie en daadkracht, een goede toekomst te realiseren.

Nogmaals hartelijk dank aan onze kiezers,

Albert Nass, voorzitter